Virkninger av kommunesammenslåing blir bagatellisert


Etter forslag fra ordfører Sandberg vedtok kommunestyret 9.3. å legge fram utredninger med påstander om kommunesammenslåing der viktige konsekvenser blir bagatellisert eller underslått.
I forhold til Oslo legges det fram en utredning som forutsetter at Nesodden blir egen bydel. Den forutsetningen er ikke i samsvar med realitetene. Ved sammenslåing er det et nytt bystyre i Oslo som har all myndighet når det gjelder spørsmål om
-de vil ha bydelsutvalg,
-eventuelt hvor mange, og
-hvilken myndighet disse skal ha.
Oslo har redusert antall bydeler fra 25 til 15 på tross av stor befolkningsvekst. Gjennomsnittstørrelsen er nå ca 45 000 innbyggere. Bydelene er tildelt svært begrenset myndighet.
Nesodden får en mindre andel av representanter i nytt felles kommunestyre. Dette er å pynte på realitetene. Nesoddens befolkning vil utgjøre 2,8% av Oslo kommune, noe som størrelsesmessig tilsier ca 1 til 2 representanter av de 59 som velges nå. I en ny Follo kommune vil vi utgjøre 13.5%, noe som tilsier ca 8 av 59 representanter hvis det blir den nye kommunestyrestørrelsen.
(Forslaget om Ås, Frogn og Nesodden lar vi ligge – det er det ingen interesse for.)
Mindre politisk innflytelse over arealene i nåværende Nesodden kommune. Det er så forsiktig at realitetene blir tildekket. Beslutningene om utvikling og drift av Nesodden vil ved nye storkommuner bety at synspunktene i Rådhuset i Oslo eller Ski vil bli førende. Hva slags interesser vil Oslo Rådhus ha for Nesoddens arealer? Oslo har stor tomtemangel og strenge markagrenser. En forsterket sovebyutvikling er sannsynlig med nedbygging av mye av friområdene. Og hva slags interesse vil Oslo/Ski rådhus ha for næringsutvikling på Nesodden?
Risiko for tap av arbeidsplasser. Enda en bagatellisering i utredningene. Rådhusene i Oslo eller Ski vil bestemme hvor arbeidsplasser skal ligge. All erfaring med sammenslåinger viser sterk sentralisering av arbeidsoppgaver. Flere hundre arbeidsplasser, deriblant mesteparten av arbeidsplassene i Tangenten, vil stå i fare for å bli flyttet ut av Nesodden.
Risiko for sentralisering av tjenester. Enda en bagatellisering. Også her vil rådhuset i Oslo eller Ski bestemme. Hvor vil f.eks logopeder, pp-tjenesten, helsetjenester osv bli lokalisert? Hvor stor vil interessen være for å utvikle kulturtilbud lokalt på Nesodden?
Konsekvensene av sammenslåing er derfor svært mye mer dramatisk enn det kommunens utredninger gir inntrykk av.

Geir Christensen
Rødt