Til forsvar for arbeidstakerne


Her er noen av Rødt sine initiativ:

Tiltak mot sosial dumping

For å demme opp mot sosial dumping vil Nesodden kommune gjennomføre følgende tiltak:

1. I anbud stille krav om at firma skal ha lønns- og arbeidsvilkår som tilsvarer standarden i bransjen.
2. Stille krav om tariffavtale for kommunens leverandører.
3. Arbeide for at ansatte i virksomheter som arbeider for kommunen har like gode
pensjonsvilkår som kommunalt ansatte. Herunder å tilby private barnehager medlemskap i KLP gjennom kommunen.

Dette ble vedtatt mot stemmene til Frp, H og Krf i desember 2012, men er ikke fulgt opp. Vi skal sette det på dagsorden igjen.

Bruk av vikarbyråer – privatisering i Nesodden kommune:

I kommunestyret våren 2013 fikk ordfører følgende spørsmål:
”Kommunestyret har i flere år ventet på en utredning fra rådmannen om hvordan bruken av vikarbyråer kan begrenses. På mail får jeg opplyst fra rådmannen at vilkårbyråbruken har økt vesentlig. I 2011 utbetalt kommunen ca 2,2 millioner til vikarbyråer. I 2012 utbetalte kommunen ca 16,6 millioner til vikarbyråer

Vikarbyråer oppfattes av LO som en alvorlig trussel mot tariffavtalene og sikkerheten for ansatte. Oppfatter ordfører denne store økingen i bruk av vikarbyråer som akseptabel? Vil ordfører ta initiativ til å få ned bruken av vikarbyråer? Når vil sak om vikarbyråer som kommunestyret har bestilt komme til behandling i kommunestyret?”

Ordføreren var «egentlig» i mot stor bruk av vikarbyråer, men den spesielle situasjonen i 2012 gjorde det nødvendig. På oppfølgingsspørsmålet om hva det «spesielle» var, unnlot hun å svare. En betydelig del av vikarbyråbruken handler om renhold og hjelpepleiere.
EUs direktiver har blitt en het potet i norsk fagbevegelse og har økt motstanden mot hele EØS-avtalen. Vikarbyrådirektivet ble trumfet gjennom mot politisk streik og 30.000 fagorganiserte arbeidere i demonstrasjoner og markeringer over hele landet. Direktivet normaliserer innleid arbeidskraft til erstatning for trygge arbeidsplasser.
Ordfører forklarer ikke hvorfor det brått er nødvendig med omfattende bruk av vikarbyråer, mens den har klart seg uten i over 100 år
Vi får ikke svar, men skal sette saken på dagsorden igjen.

Lærerstreiken

I kommunestyremøte 13.03.14 foreslo Rødt:
«Kommunestyret på Nes-odden ber KS om å legge bort forslaget om å endre lærernes arbeidstidsordninger i tarifforhandlingene i vår.»

Forslaget ble nedstemt med knapp margin etter betydelig innsats fra ordfører Sandberg som drev en aktiv kampanje for KS sine krav om å få bort sentrale arbeidstidsavtaler. Heldigvis vant lærerne streiken, og splittelsen i kommunestyret ble lagt merke til.

Andre utspill

Om kriseteamet: Rødt stilte spørsmål til arbeids-giverpolitikken til Nesodden kommune under henvisning til oppslag i Amta om at en ansatt var fjernet fra kriseteamet. Ingen inrømmelser i forhold til manglende arbeidsinstrukser og rettigheter kom fra ordfører.

Om seniorpolitiske tiltak fremmet vi mange av fagforeningenes krav, men ble nedstemt.

Om antall barn pr voksen i barnehagene støttet vi opp de ansattes kamp for å stoppe rådmannens barnehagestapping. Vi fikk flertall i kommunestyret mot Aps stemmer for maks 6 barn pr. voksen i avdeling for store barn.

I kommunestyret på Nesodden er det usedvanlig lite forståelse for faglige rettigheter. Få av kommunestyre-medlemmene har hatt en jobb på “gølvet”.