Skjønhaug på Berger: Boligsosialt tiltak eller profittstyrt miljøødeleggesle?


Det planlegges 98 boliger på det gamle småbruket Skjønhaug i Bergerskog sitt sørøstlige hjørne ovenfor  pizzaen.  Hovedsaklig i 5 «punkthus» som er en omskrivning for 5 etasjes blokker.  I begrunnelsen for prosjektet står det: «Planen skal bidra til å løse utfordringene i kommunens boligsosiale handlingsplan og legge til rette for å bygge miljøvennlige, rimelige boliger av variert størrelse og med høy grad av tilgjengelighet.»

Rimelige boliger?

Leter vi litt mer i prosjektet går det fram at boligene skal selges eller leies ut til markedspris.  Det finnes ikke noe boligsosialt i «markedspris».  Markedsundersøkelsene som er vedlagt antyder mellom 55 og 60 000 kroner pr. kvadratmeter.  Altså nærmere 6 millioner for en 100 kvadratmeter stor blokkleilighet.   På spørsmål får vi beskjed om at prisen for tomta hemmelig.

Miljøvennlig?

Miljøutredningene som følger planen drøfter en rekke avbøtende tiltak for skadevirkningene utbyggingen kan få. Men flere helt grunnleggende spørsmål er ikke drøftet:

  • Et småbruk har dyrkbar mark. Selv om den ikke er holdt i hevd – skal vi tillate bygging på dyrkbar mark?
  • En slik reduksjon av Bergerskog sitt areal – hvilken virkning vil det ha på skogen som helhet. Hvilke fugler får for små livsområder? Hvilken slitasje vil øvrig skog få?

Siden området (slik som området som tidligere var tenkt for utbygging) lenge har vært sonet til boligbygging er vernebehov ikke vurdert i sammenheng med resten av skogen. Rødt sitt forslag om å regulere hele Bergerskog til såkalt LNFområde (Landbruk, Naturmiljø og Friluftsliv) ble nedstemt under kommuneplanbehandlingen. 

Det er oppsiktsvekkende at plan- og teknikkutvalget enstemmig gikk for å legge dette ut på høring. Hvor er SV, MDG og Venstre her?

Hvorfor?

Administrasjonens alternativ 2 var:  «På bakgrunn av ny kunnskap om Nesodden kommunes store boligreserve og helhetsvurderinger rundt behandlingen av ny kommuneplanens arealdel, legges planforslaget ikke ut på offentlig ettersyn men stoppes fra videre prosess.» Det fikk ingen stemmer. (Rødt var ikke representert.)

På denne underskriftkampanjen for å verne Bergerskog er det 636 underskrifter når dette skrives.

https://www.opprop.net/vern_bergerskogen?fbclid=IwAR2q52ZYoakIP32PC4XNI5Y6qyoAHi00oxRSivookdj8lNGJxx-HPWYMozA

Nesodden Ornitologisk forening har foreslått å gjøre Bergerskog til naturreservat. Forslaget ligger her: http://nofoa.no/download.php?file=Upload/Brukerfiler/dokumenter/dok_8798_2.pdf  Naturreservatet omfatter mesteparten av Skjønhaug.  

Rødt støtter begge initiativene.