Rødtforslag til kommunestyremøtet 12 Juni 2014


57 Interpellasjoner Grendehuset
Vedtaksforslag: Rådmannen bes leie ut ledige lokaler for skoleåret 2014/15 i Grendehuset snare

60 Status og mål i økonomiarbeidet 1. tertial:
Endringsforslag: Punkt 3 (helårseffekter) utgår.

61 redegjørelse for innsparinger
Endringsforslag:
punkt 1: Ansettelesstoppen oppheves. Varige stillinger tilsettes fast. Stillinger vedtatt i budsjettet ansettes.
Punkt 2: Vaktmesterstilling tilsettes og yterligere reduksjon av lærertetthet utgår.
Punkt 4: «Dagens BHT ordning opprettholdes. Rådmannen ser på muligheter for å redusere kostnadene i dagens ordning og øke inntektene ved å utvide tjenesten til flere.»

62 Viderføring av bedrifthelsetjenesteordningen
Vedtaksforslag: «Dagens BHT ordning opprettholdes. Rådmannen ser på muligheter for å redusere kostnadene i dagens ordning og øke inntektene ved å utvide tjenesten til flere.»

63 Budsjettjusteringssak
Vedtaksforslag: Seniorpolitiske vedtak gjennomføres som vedtatt av kommunestyret. «Kostnadene ved ordningen vurderes etter et år»

066 Anskaffelse av omsorgsboliger
Primærforslag: «Saken sendes tilbake til rådmannen for vurdering av både OPS og vanlig kommunal finansiering.»

Sekundærforslag:
1. «Det igangsettes et arbeid for å erverve egnede arealer til etablering av inntil 40 omsorgsboliger med personalbase og fellesarealer i området fra Fjellstrand og nordover, samt eventuelt et eget aktivitetshus for 25 personer.
2. Det foretas en gjennomgang av tilgjengelige kommunale arealer innenfor samme område som kan være egnet til slikt formål. De arealene som ble båndlagt for offentlige formål i forbindelse med kommuneplanarbeidet 2007-11, og som fremdeles er ubebygget, vurderes på nytt med sikte på ny båndlegging.
3. Det igangsettes umiddelbart et arbeid for å utvikle området Hagelundveien/Energiverket/ Løesfeltet, med sikte på å etablere blant annet omsorgsboliger. Statlige og private eiere av utviklingsarealer innenfor dette området inviteres med i et samarbeid.
4. Det igangsettes umiddelbart et arbeid for å etablere omsorgsboliger på arealer som er avsatt til formålet på Fagerstrand.
5. Omsorgsboligene som planlegges skal oppfylle Husbankens krav til investeringstilskudd.
6. Omsorgsboligene skal bygges og driftes i kommunal regi. I tillegg avklares mulighetene for samarbeid med private aktører om bygging av egnede boliger for salg eller utleie.»

Tærtiærforslag:
1. Nesodden kommune utlyser en konkurranse med forhandling i to trinn for å bygge inntil 40 omsorgsboliger med personalbase og fellesarealer i området Fjellstrand og nordover for kommunen. Det skal gis opsjon på et eget aktivitetshus for 25 personer.
2. Det stilles krav om at omsorgsboligene oppfyller Husbankens krav til investeringstilskudd og det en forutsetning for gjennomføring av prosjektet at tilskudd innvilges.

067 Myklerudveien 118
Primærforslag: «Planforslaget avvises.
Sekundærforslag: « – Byggegrense mot vei settes til 25 meter. – Regulert gesimslinje fjernes og erstattes med forholdstall av BYA.»

068 Bomannsvik
Forslag fra planutvalget:
1. Utbyggingen i planen er for stor. Vi antar at ca. 150 boenheter er mer realistisk om man ikke vil utvide Jaer skole og fremdeles gi rom for utvikling i andre deler av skolekretsen. Konflikten rundt veiløsningene viser at utnyttelsen i BB3 og BB4 blir tung å bære for planen og utnyttelsen her må senkes mest.

-Lavere utnyttelse i alle feltene:
BB1 28% under forutsetning av økt LNF
BB3 deles i to øst og vest for bolig i gnr/bnr 11/5 (som forrige kart, 11.04.2014)
Søndre del 28%
Nordre del 20% (med redusert parkeringskrav)
BB4 20% (med redusert parkeringskrav) ?

2. En tydelig miljøprofil i utbyggingsfeltene med redusert parkeringskrav vil kunne redusere belastningen i eksisterende bomiljø og skape grønnere og luftigere løsninger i de nye feltene. Redusert parkeringskrav vil også være til fordel for utbygger som kan ta ut noe i bebygd areal.
-Bilfrie boligområder og bildelingsordninger:
Bil-pool ordning for felt BB3 og BB4. Felles parkeringsplass langs Glenneveien i BBFK og ytre del av BB3.
Det opprettes gangadkomst fra BBFK og BB3 til indre del ab BB3 og BB4.
Parkeringskrav reduseres i BB3 nord og BB4 – Halvering eller èn bil pr boenhet.
I tilknyttede felter og fellesanlegg skal andel av parkeringsplasser legges til rette for el-bil.

3. Lokalsentret skal ligge på Løes. Det sier kommuneplanen og beboere. BBFK kan være ett vitaliserende og godt element for planen – for eksempel som eldreboliger/ omsorgsboliger, eller også som senter for bildelingsordning. Men det må detaljreguleres slik at lokalsamfunnet har medvirkningsmulighet i prosessen.
-Detaljvarehandel og kontorarealer tas ut som formål fra BBFK. Bildelingsordning opprettes i BBFK.
-Det settes krav om detaljregulering av BBFK

4. Automatisk fredede kulturminner må ivaretas. BB1 trenger en buffer mot gamle Bomansvik og hytteområdene og grøntdrag mot fjorden må ivaretas.
-Buffersone LNF rundt H730-1 og H730-2 må utvides til å omfatte hele hensynssonen og skal følge bratthenget mot syd som i forrige plankart. Nedre del mot syd kan avsettes til bolig som etter forslag fra Boklokt.

5. Naturkvaliteter må ivaretas:
-LNF i BB4 utvides til å omfatte hele feltet med verneverdig rik edelløvskog (som forrige kart)
Andre forslag:

6 -gnr/bnr 14/35, Båtbyggeriet avsettes til formål ”Annen næring, Kultur” med redusert parkeringskrav. Hensynssone Bevaring Kulturmiljø opprettholdes.

7 Planen sendes på ny høring.
Sekundert forslag: Planen avvises.

069 Drikkevann og vannmiljø
Tillegsforslag: Rådmannen bes prioritere saken.