Rødtforslag kommunestyremøte 21 juni 2013


Interpellasjon

Eventuelt forslag til vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen bekjentgjøre kommuneplanens innhold om ytringsfrihet. (Åpenhet mellom ansatte, innbyggere og politikere er et bærende prinsipp. Ansatte har rett og plikt til å informere om forhold som er av betydning for brukere og ansatte.)

052 Plan for fysisk aktivitet..
Støtter innstillingen med følgende tillegg:
Kommunen tar initiativ overfor idrettsrådet for å utvikle mer «bedriftsidrett» for skoleelever fra ungdomsskolealder.

55 Rullering av barnehageplanen
Fellesforslag:
Blomsterveien barnehage gjenåpnes.

57 Parkering i tangenområdet
Forslag til vedtak:
Punkt 3 Muligheten for utvidet innfartsparkering på Skoklefall og Berger (Dersom parkering ved Bergerbanen er ment)
Punkt 7. Muligheten for å opparbeide gang- og sykkelsti fra Skoklefall kapell til Tangenåsen (Hvis meningen er å legge asfalt gjennom skogen) strykes.

66 reglementer
Utvalg: inn etter løpende regnskapsoppfølging, …herunder omdisponere innenfor og mellom virksomheter.

69 Eiendom – vedlikehold
Forslag tillegg til langtidsplan:
Langtidsplanen skal bygge på en oversikt over hva verdioptimalt vedlikehold koster.