Rødt budsjett 2020 1


Rødt ønsker ikke at kuttpoitikken som bygger ned velferdstilbudene skal forstsette. Vi har derfor tilbakeført de fleste kuttene kommunedirektørene foreslår og prøvd å rette opp noen andre alvorlige mangler. Vår påplussinger ser slik ut:

Oppgavesum tusenlangsiktig
Styrke politisk sekretariat. Kommunal rapport + 500varig
Taksering eiendomsskatt 5000engangsutgift
Lønn fagfolk + etterutdanning 1000økende
Beholde Blomsterveien barnehage 42økende
Kjøkkenpersonale barnehager 1000varig
Ass. Styrer Fagerstrand barnehage 350varig
Ekstra lærer/faglært miljøarbeider Bakkeløkka(etter avtale fagfor.) 700varig
Ikke nedskjæring av fag lederstilling Barn- unge og fam.500varig
Opprettholde dagens tilbud på kulturskolen 570varig
Barnetrygd holdes utenfor i beregningsgrunnlaget for sosialhjelp 1200varig
Beholde ordning med boligtilskudd tilrettelegging funksjonshem. 500varig
Ekstra plasser arbeidstrening (VTA) 300varig
Kompetanseheving – tiltak for å tilrettelegg funksjonshemmede 200engangsutgift
Sysselsettingstiltak funksjonsnedsettelser 60varig
Ernæringsfysiolog Nesoddtunet 700varig
Grunndrift kantine Nesoddtunet 300varig
Dekking av kostnader privat matleveranse hjemmetjenestene 100varig
Ekstra stilling hjemmetjenestene 750varig
1 stilling fysioterapi avtaler eller ansatt 750varig
Nesoddtangen gård åpent 5 dager i uka 216varig
Steilene fortsatt i kommunal drift 200varig
Øke kulturfondet 50økende
Kulturtilskudd økes 100varig
Driftsmidler frivilligsentralen 75varig
Ungdomskafe brukerstyrt 100varig
Forsatt prosjektering av gang- og sykkelveier 1,5 mil fra 2022 0Økende 2022
Veivedlikehold økes med 2 mill fra 2021 0varig
Forum for miljø og friluftsliv driftstilskudd 50varig
Vedlikehold skaterampe 30varig
Økt vedlikehold formålsbygg 1000varig
Vedlikehold Blomsterveien barnehage 100engangsutgift
Til fordeling kritiske områder 2000varig


Disse tiltakene for å holde tjenestetilbudet oppe koster årlig ca 15 millioner ekstra.

Vi finansierer det slik:

Tiltaksum tusenlangsiktig
Innsparinger politikerlønn 1500varig
Kjøp av biler framfor leasing 200økende
Reduksjon advokatbruk 600varig
Eiendomsskatt næringseiendom 7 promille 1136varig
Eiendomsskatt på bolig fra 2021 – 25 millioner 0økende

Eiendomsskatt på bolig er ikke ønsket skatteform fra oss, men den eneste skatteformen kommunen har rådighet over. Inntil vi på Stortinget får til omlegginger til progressiv beskatning av inntekt, formue og arv vil vi gå inn for eiendomsskatt på betingelse av så sosial profil som mulig. Med det menes grunnfradrag omtrent som i Oslo (4,6 mill) og fritaksordning for husstander med inntekter under 400 000 til 500 000)

Av investeringer foreslår vi

Ombygging og utvidelse Blomsterveien barnehagen

Ny barneskole Nordre Nesodden

Ny ungdomsskole sløyfes, men Tangenåsen utvides med manglende klasserom og Barneskolen nybygges som treparallell.

Rehabilitering/nybygging Alvern og Myklerud

Sykehjem og omsorgsboliger Fagerstrand

Badebinge tilrettelagt for folk med funksjonsnedsettelser

Idrettshall med spesialsaler Tangen (svømmehall utredes som mulighet)

Preppemaskintilskudd Brattbakken etter søknad

Skateanlegg – tilskudd etter søknad

Utsiktstårn Brattbakken

Tursti Fjellstrand

Bilkjøp framfor leasing

Med disse endringene vil vi de neste 4 årene komme ut om trent som i Kommunedirektørens forslag men langsiktig høyere inntekt og større handlingsrom. Vi unngår vesentlige reduksjoner i kommunale tjenester, og noen beskjedne satsinger.

I tillegg får vi til nybygging av innenfor barnehage, skole og sykehjemsområdet.


Én tanke om “Rødt budsjett 2020

Det er stengt for kommentarer.