Parkeringsavgiften i Kongleveien (Tangenten)


 

Blomsterveien 20/11
Parkeringsplassen ved Kongleveien Barnehage 20/11

Etter at det ble innførst avgift for parkering i Kongleveien har nabogatene blitt fylt opp. I bl.a. Blomsterveien er det frykt for trafikksikkerheten når det parkeres på kryss og tvers. Gaten blir uoversiktlig spesielt når det parkeres nær kryss, og foreldre frykter for barna på skolevei og ved lek. For ansatte i kommunen (Tangenten, skolen og barnehagen) vil det koste mellom 1500 og 2000 kroner i måneden å parkere nær jobb. Verneombudene til de ansatte har protestert kraftig. Kommunen skal ha mistet ansatte som har følt dette som en urimelig belastning.

I kommunestyremøtet 4/12 kommer en interpellasjon fra Rødt opp (antakelig ca 17:30) Vi spør:

I kommunestyremøtet som behandlet saken i 2013 ble rådmannen bedt om å drøfte saken med de ansatte. Vi ber om at møtebok for disse drøftelsene legges fram. Dersom dette ikke er gjennomført ber vi om at slike drøftelser holdes.
Vedtaksforslaget lyder:

«Kommunestyret ber rådmannen om å drøfte med de ansattes organisasjoner tiltak for å avbøte de negative virkningene av parkeringsavgiften. På bakgrunn av disse drøftelsene og vurderinger av hele trafikkbildet bes rådmannen legge fram forslag til avbøtende tiltak for kommunestyret i desembermøtet. Automatene taes ut av bruk til dette er gjort.»

Avbøtende tiltak
kan være:

  • Kommunen reserverer et antall gratis parkeringsplasser som rådmannen, i samarbeid med fagforeningene, tildeler ansatte etter særlige behov samt til kommunens egne biler.
  • Skilting med parkeringsregulering i særlig belastede nabogater. Tilsetting av parkeringsvakt for særlig å følge opp dette.
  • Gratis handicap-parkering.

Beboere i nabogaten og fagforeningene har sikkert mange kloke innspill. Vil kommunestyret velge å gå i dialog med disse, eller vil flertallet bare stå på sitt? Så sterk utbygging vi har på Tangen gjør parkeringsreguleringer nødvendig.  Miljømessig er det viktig at flere reiser kollektivt. Å ta beslutninger i samarbeid med dem det angår, kan gjøre reguleringene langt mindre konfliktfylt. Kom gjerne å hør hvordan kommunestyret behandler saken.