Nesoddens velveier. Ett hett valkamptema.


Nesoddens velveier. Et hett valgkamptema.(Innlegg sendt til Amta 23.8)

En av de stadig tilbakevendende «kampsakene» i Nesodden kommunestyre inneværende periode har vært vintervedlikehold og belysning av velveiene. Saken henger fremdeles i løse luften. Derfor er det nødvendig med en oppsummering, slik at innbyggerne vet hva de stemmer «ja» eller «nei» til – alle fall i denne saken.
Ved siste behandling i kommunestyret skjedde følgende:

Rødt fremmet disse forslagene:
«Kommunen skal brøyte velveier og holde gatelys i orden som tidligere. Rådmannen bes forhandle avtaler om dette før vinteren. Kostnader legges inn i budsjett for 2016.

Kommunen viderefører ikke ordningen med en stor brøyteavtale når den løper ut, men går tilbake til å utlyse flere mindre roder.
Budsjettet for 2015 justeres med kr 200 000,- til brøyting av velveier. Som motpost føres reduserte renteutgifter.»

Forslagene fikk støtte fra alle partier, unntatt Høyre og Arbeiderpartiet. Dermed ble de nedstemt.

Arbeiderpartiet fremmet følgende forslag:
«Rådmannen bes gjennomgå erfaringer med brøyteavtalene sammen med Nesodden Velforbund, med sikte på å etablere en ordning som får kostnadene for beboere i private veier på et akseptabelt nivå.»

Forslaget ble selvsagt enstemmig vedtatt, rett og slett fordi det er umulig å stemme imot en så rund formulering. Men forslaget er helt uten praktisk betydning og har selvsagt ingen konsekvenser for oppfølging av velvei-saken. Hva er forresten «et akseptabelt nivå» for kostnader som de beboerne det gjelder, ikke burde pålegges? Hvorfor skal noen beboere betale for tjenester andre beboere, i parallelle tilfeller, får dekket av kommunen?

Nesodden kommune er ikke part i avtale mellom vel og brøytefirma. Samtaler om hva som kan gjøres med disse avtalene, uten at kommunen går inn og tar ansvar, er å invitere til en runde med ørkesløst prat.

Høyres forslag, som også ble vedtatt, er en bedre kamuflert måte å si nei på:

«Rådmannen legger frem en sak til kommunestyret om brøyting og strøing av veier som tidligere ble vintervedlikeholdt av kommunen, slik at vi kan få saken til budsjettbehandlingen for 2016. Kostnaden for dette (brøyting og strøing) legges inn i budsjett 2016.»

Her høres det ut som om saken skal ordnes fra 2016, men i virkeligheten stemte Høyre mot at kommunen skal ta ansvar for velveiene og erstattet dette med å be om en utredning. Ingenting forplikter Høyre til å si ja etter at utredningen er levert.

Nå står riktignok brøyting på Høyres liste over valgløfter – som siste punkt… Men hvorfor i all verden har Høyre da – i allianse med Arbeiderpartiet – sørget for å avvise ethvert forsøk fra de andre partiene på å få «gammel ordning» ikke bare til å fortsette, men også knesatt formelt? Hvor troverdig er det?

Man kan jo selvfølgelig ha et fromt håp om at Høyre er mer villig til å bevilge penger til dette etter valget enn før valget.
I så fall vil Nesodden bli gjenstand for ikke bare en lokal sensasjon, men en sensasjon som vil være av nasjonal interesse. Minst.

Den eneste garantien for at denne stadig tilbakevendende saken om vintervedlikehold og veilys får en permanent og rettferdig løsning, er at allinasen mellom Høyre og Ap brytes. Det er tilstrekkelig at de to store mister hver sin representant i det nye kommunestyret.

Kjellaug Myhre
Førstekandidat, Nesodden Rødt