Kommunestyremøtet 3.Februar


*Bergerskog*

Ingen respekt for loven om biologisk mangfold. Etter at vi på under hundre
år har utryddet halvparten av artene som finnes i verden og ødeleggelsen av
naturmangfoldet er forstått som en krise på linje med klimakrisen har Norge
fått en lov om biologisk mangfold. Som vanlig når det er internasjonale
forpliktelser som ligger bak lover, så er loven innholdsmessig rund og litt
uforpliktende. Allikevel er meningen klar: Det skal ikke utryddes flere
arter i Norge.

Bergerskog er et område med flere rødlistarter. (Arter som er truet av
utrydding). 2 ganger har fylkesmannen opphevet reguleringsplanen som gir
mulighet for utbygging fordi det er i strid med loven. Hva er reaksjonen?

Rødt foreslo:

1.

Kommunestyret tar Fylkesmannens vedtak til etteretning og vil i
framtiden bestrebe seg på å følge loven om biologisk mangfold. Ingen
rødlistarter skal utryddes på Nesodden.

Det fikk 12 stemmer (SV, MDG, V, R og KrF)

AP foreslo:

1. Nesodden kommune henstiller til at Fylkesmannens vedtak av 4.1.16 i
klagesak Reguleringsplan Bergerås omgjøres av eget tiltak.

1.

Nesodden kommune klager Fylkesmannens vedtak i klagesak Reguleringsplan
Bergerås inn for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det ble vedtatt med stemmene til AP, H og Frp

*Fortau på begge sider Flaskebekk-Granholt ble prioritert foran gang- og
sykkelveier andre steder på Nesodden.*

K

1.

«Kommunestyret prioriterer gang- og sykkelvei bl.a. på strekningen
Alvern-Svestad og Kirkeveien prioriteres foran dette prosjektet og utsetter
behandlingen av denne saken.
2.

2. Busstopp på Skogen må opprettholdes.»

Dette forslaget fikk bare Rødt sine stemmer.

*Bosetting av flyktninger *

Rødt foreslo:

«Angående statens henvendelse om bosetting av flyktninger vil Nesodden
kommunestyre uttale følgende:

1.

Norges ansvar for flyktningestrømmen

Norge har med sin utenrikspolitikk og sin deltagelse i invasjon etter
invasjon bidratt til å forverre forholdene i flere land og skape store
strømmer av flyktninger. Vi krever at regjeringen avstår fra ytterligere
militære operasjoner i andre land og fører en fredsrettet utenrikspolitikk.

2.

Hjelp til nærområdene

Vi krever at regjeringen gjenopptar bistandsprosjektene som ble fjernet
i statsbudsjettet for 2016 og i tillegg tar ansvar for minst 100 000
syriske flyktninger i Libanon eller Tyrkia.

3.

Bosetting av flyktninger på Nesodden

Vi forventer at alle utgifter knyttet til bosetting av flyktninger
dekkes av staten. Alle kostnader kommunen får vil bli fakturert staten. Vi
krever derfor regjeringen endre regelverket slik at alle utgifter
kompenseres. Vi vil ikke bruke mennesker i nød som brekkstang i en kamp med
staten om økonomiske spørsmål. Nesodden kommune må respektere folkeretten
og bosette det antallet flyktninger staten ber om, og vi foreslår at
kommunen iverksetter følgende tiltak for å få det til:

A Det tas kontakt med eieren av hybelhuset i Steinveien og med Sunnaas
Sykehus med sikte på overtakelse eller leie av tilgjengelige
hybelleiligheter til flyktningformål.

B Det tas kontakt med Sunnaas Sykehus med henstilling om å gjøre de
delene av det gamle sykehuset som fremdeles ikke er revet tilgjengelige for
flyktningformål.

C Det tas kontakt med eierne av mulig egnede feriehjem på Nesodden for å
kartlegge muligheten for å disponere disse til flyktningeformål.

D Nesoddens befolkning engasjeres med sikte på å leie ut hybler til
enslige asylsøkere og som fosterhjem for mindreårige.

1.

Tiltak for å unngå økende sosiale problemer

Vi forventer følgende tiltak fra regjeringen:

– Omfattende sosial boligbygging (boliger med husleieregulering) og
andre bolig- og sysselsettingstiltak.

– Fjerne alle nye regler som gjør sosial dumping mulig»

Forslaget fikk bare SV og Rødt sine stemmer.

AP fremmet:

Nesodden kommune imøtekommer statens anmodning om mottak av flyktninger i
2016 og dekker merkostnader ved bruk av fond. I 2017 kan Nesodden kommune
bare imøtekomme statens anmodning dersom staten gir en kompensasjon som
svarer til de reelle kostnadene for kommunen

Dette ble vedtatt mot stemmene til R, SV, MDG og KrF.

*Barnehager *

Forvaltningsrapporten om barnehagene tok tak i flere forhold og
oppfølgingen i Oppvekstutvalget kan bli nyttig. Men ett spørsmål manglet:
Rødt foreslo at også følgende skulle undersøkes:

Tilleggsforslag- nytt strekpunkt:

-Bemanningsnorm i forhold til sykefravær

Dette ble nedstemt å undersøke av partiene AP, H, Frp og V.

*Klagenemnder sentraliseres *

Den gamle klageordningen hvor utvalgene valgte for sine områder erstattes
av 5 formannskapsmedlemmer som skal behandle alle klager som kommunen får
på vedtak. Bare Rødt ville beholde nåværende ordning. Mindre grundig
behandling og større lojalitet til administrasjonen betyr at flere må regne
med å anke til fylkesmannen.

Ønsket fra Rådet for likestilling av

Klager på saker som skal behandles av fylkesmannen sendes normalt
direkte til fylkesmannsbehandling.

Fikk bare støtte av R; SV og KrF