Kommunebudsjettet


Åpent møte om rådmannens budsjett for 2020 og økonomiplan
Torsdag 21/11 2019 kl. 18.15 – 20.15 på Tangenten møterom Hasle

Arbeidet med Rødt alternative budsjett er en prosess som vil foregå kontinuerlig fram til formannskapsmøte 27.november i form av innspill fra medlemmer, interesseorganisasjoner og andre. Selve budsjettbehandlingen vil skje i kommunestyret 11.desember.

En viktig milepæl i dette arbeidet blir medlemsmøte hvor vi kan få diskutert hovedpunktene i vårt alternative budsjett (se hovedpunkter nedenfor) og hvor vi kan få nye innspill til budsjettet.

Så langt ser noen av hovedpunktene i vårt alternative budsjett ut som følger:

Forslag som kan redusere forskjellene i kommune:
Holde barnetrygden utenfor sosialhjelpsberegningen
Flere kommunale utleieboliger – nei til salg av Løesfeltet
Boligprosjekter som kan gjøre det mulig for ungdom uten velstående foreldre, enslige forsørgere å komme inn på boligmarkedet
Realisering av kommunens vedtatte lavterskeltilbud (Stangehjelpa)
Utvikle Nesodden som en grønn kommune
Senke utbyggingstakten på boliger pr. år fra 150 til 100
Gjøre Nesodden til en arealnøytral kommune – vern av Nesoddmarka og grønne lunger
Stoppe forfallet i vedlikeholdet
Oppgradering av kommunale veier
Økte bevilgninger til vedlikehold av skoler, barenehager ol
Realisere Nesodden som en kulturkommune
Nesoddens kulturråd, som er Nesoddens fellesorgan for det kunstneriske fagmiljøet bør styrkes med økte midler
Øke de søkbare midlene innenfor kultur, Nesodden kulturfond.

Dette og andre tiltak vil få form av konkrete verbal- eller budsjettforslag. Våre budsjettforslag må imidlertid finansieres. Her er noen våre forslag til hvordan vil ønsker å øke kommunens inntektsside og/eller muligheter for å finansiere våre forslag:
Krav til staten om fullfinansiering av reformer og at kommunene får beholde mere av skatteinntektene.
Innføring av eiendomsskatt (vil gi økte inntekter på minst. 40 mill. Må planlegges i 2020, med effekt først fra 2021)
Øke eiendomsskatten for næring fra 5.5 til 7 promille.
Bruke deler av netto driftsresultat (ca. 25,5 mill kr) til å finansiere egne forslag

Vel møtt til kaker og kaffe!