En omsorgssektor under press krever økt bemanning


Økningen i behovet for hjemmebaserte tjenester har vært dramatisk de siste årene. Tall fra kommunen viser følgende økning fra sommeren 2017 til 2019:

  • Vedtak om hjemmesykepleie har økt fra 268 til 375 – en økning på 40 %
  • Vedtak om praktisk bistand har økt fra 207 til 245 – en økning på 18 %

Den samme trenden ser vi når det gjelder antall pasienter som trenger oppfølging etter utskriv fra et helseforetak. Her har antallet gått opp fra 468 personer til 498 personer i samme tidsperiode. I tillegg måtte kommunen i sommer måtte betale dyrt for 16 overliggerdøgn i helseforetakene, mens det på samme tidsrom i 2018 var ingen overliggerdøgn. Et tegn på at kapasiteten i hvert fall i sommermånedene ikke har vært bra nok.

Dette økte arbeidspresset/tjenestebehovet har skjedd uten noen tilsvarende økning i bemanningen. Ikke bare går dette ut over de ansattes arbeidssituasjon, men også utover brukerne. For brukerne må dette nødvendigvis bety kortere hjemmebesøk med den usikkerheten dette medfører.

Rødt har gjennom flere år påpekt dette og ved behandlingen av budsjettet for 2018 fremmet vi følgende forslag:

«Helse:

I forhold til beregnet økningen av befolkningen over 67år er budsjettet for perioden 2019-22 klart underbudsjettert, særlig når det gjelder stillinger. I tillegg sier budsjettet ikke noe om kvaliteten på tjenesten og hvordan man har tenkt å møte den forventede eldrebølgen både kvalitativt og kvantitativt. Vi ber derfor om at administrasjonen i ny helse- og omsorgsplan konkretiserer

 · Hvilke konkrete tiltak som er nødvendig å iverksettes på området og kostnadene ved dette

 o Bruk av velferdsteknologi

o Organisatoriske tiltak

o Prioritering av lavterskeltilbud

 o Antall stillinger og ønsket kvalifikasjoner

· Det bør framgå hvordan man ser for seg prioriteringen mellom hjemmetjenester, omsorgsboliger og sykehjemsplasser innafor planperspektivet

 · Vurderingskriterier for kvaliteten på tjenestene innafor området»

Dette forslaget fikk kun 4 stemmer (2 R, 1 KrF, 1 FrP) og falt.

Fra Rødts program for Nesodden:

  • at kommunens tjenestetilbud tar høyde for eldrebølgen ved at:
  • kommunens hjemmebaserte tjenester styrkes ved at antall ansatte økes i takt med antall nye brukere, men også til andre brukergrupper som har behov for slike tjenester.
  • …..
  • sykehjemmenes økonomi må styrkes, slik at det kan driftes forsvarlig for både ansatte og pleietrengende