Boligbygging – for hvem?


Nesodden Rødt blir av enkelte beskyldt for å være i mot alle utbyggingsprosjekter på Nesodden. Det er ikke sant. Det som er sant er at Rødt ikke vil være med på den ukritiske utbyggingen det politiske flertallet på Nesodden legger opp til. I den forbindelse har Geir Christensen den 21. februar følgende (og meget oppklarende) innlegg i Amta, som jeg gjerne vil gjengi her:

 

Alle som lurer på hvor Rødt vil bygge på Nesodden finner svaret på kommunens nettsider. Alle reguleringsplaner stemmes over i kommunestyret. Eksempler på reguleringsplaner hvor vi har støttet boligbygging er Strandlia, Spro havn (mesteparten) og Bomannsvik (betydelig mindre enn utbyggers ønske). I alt snakker vi om arealer til i underkant av 1000 boliger. Det er stor boligbygging, men ikke enorm.

Sosial boligbygging

For Rødt er det like viktig å bygge boliger for de mange som ikke klarer de kunstig høye markedsprisene på boliger som vi har nå. Vi ønsker at alle skal kunne eie sin egen bolig i motsetning til Høyre/AP som har lagt til rette for at rike skal kunne eie andres bolig Vi ønsker altså sosial boligbygging slik Norge var gode på i 40 år og som nesten fjernet boligmangelen. På Nesodden planlegges det null – 0 – billige boliger. Våre forslag om slike prosjekter har fått SV – og tidligere MDG – sin støtte. Vi vil strekke oss langt for å få det til.

Mot sentralisering

Vi er ikke opptatt av å støtte den sterke sentraliseringspolitikken som truer med å bygge ned de miljømessig verdifulle områdene rundt indre Oslofjord. Vi har gått mot mange av de reguleringsplanene som legger til rette for godt over 4000 boliger på Nesodden. Om de blir realisert betyr det at vi passerer 30 000 innbyggere. Da vil vi få ca 500 innbyggere pr kvadratkilometer og bli blant Norges 12 tettest befolkede kommuner, omtrent som Drammen i dag. Våre prioriteringer er

1. Ta vare på det unike biologiske mangfoldet i indre Oslofjord gjennom å verne marka, strandsonen og forbindelseslinjer imellom.

2. Sosial boligbygging og tomter til næring for å få flere arbeidsplasser på Nesodden og dermed mindre pendling og klimagassutslipp. (Fagerstrand brygge m.m.)

Fylket sitt selvmål

Nå møter vi problemer med fylket som vil konsentrere utbygging til knutepunkter. For Nesodden blir dette misforstått til å være nordre Nesodden. Her er det stort sett ferdig utbygd, så det vil legge begrensinger på framtidig utbygging på Nesodden. Det kan vi ta med et gjesp. Hvis fylket ikke vil la oss bygge der vi har plass, kan de heller ikke kreve at vi tar ansvar for sentraliseringspolitikken. Det skader ikke oss om bygging blir konsentrert til andre kommuner. Uansett er det plass til en stor øking i sosial boligbygging. Fra null kan det bare gå oppover.