Ansattes meninger – det er fa’li det?


Thursday, December 18, 2014

I formannskapsmøte 6.11.2014 ble følgende fellesforslag fra MdG, Rødt, SV, V og KrF fremmet: «Kommunestyret er avhengig av mange innspill for å kunne lage et godt budsjett. Rådmannen bes gjøre det klart at innspill fra de ansatte er velkomne på budsjettet, slik at kommunestyret kan få et bredere utgangspunkt for debatten. Vi henviser til kommuneplanen: Åpenhet mellom ansatte, innbyggere og politikere er et bærende prinsipp. Ansatte har rett og plikt til å informere om forhold som er av betydning for brukere og ansatte.   Videre bes ordføreren om å vurdere å gjeninnføre ordningen med at representanter for lag, foreninger, brukergrupper og andre inviteres til et dialogmøte med formannskapet på et egnet tidspunkt i budsjettprosessen.»

Bakgrunnen er at innspill til budsjettet fra ansatte i kommunen praktisk talt helt har uteblitt de siste årene.

Rådmannen reagerte spontant med å si at: «Det er fagforeningene som uttaler seg på vegne av de ansatte. Det kan da ikke være rådmannens oppgave å be fagforeningene om å uttale seg?» Det virker som om rådmannen er av den oppfatning at ansatte ikke har lov å uttale seg som enkeltpersoner – at alt skal gå gjennom tillitsvalgte.

På spørsmål om hvorfor han ikke har lagt fram forslag om å begrense retten for de ansatte til å uttale seg, svarte han at det ville han ikke, men at det fantes regler i arbeidslivet som han forholdt seg til. Hvilke regler er dette, rådmann? Bedrifter har svært forskjellig holdninger til dette. Har rådmannen innført regler for ansatte som begrenser deres demokratiske rettigheter på noe vis?

 

Behandling av forslaget ble utsatt to ganger i kommunestyret, siste gang 4.12. etter at varaordfører Kjell Gudmundsen (H) tok ordet og syntes det var vanskelig å ta stilling til.

 

Misnøyen på rådmannsbenken var tydelig da Høyre på kommunestyremøtet 11.12. meldte at de allikevel ville stemme for forslaget. Og da det kom til avstemning, godtok også Arbeiderpartiet forslaget, og det ble enstemmig vedtatt.

 

Den trege behandlingen medførte at vedtaket kom etter at kommunebudsjettet for 2015 var vedtatt. Det har likevel betydning. Det bekrefter at kommunestyret er helt klare på at ansatte skal kunne henvende seg med saker til enkeltpolitikere eller kommunestyret, og at de ikke trenger overordnedes tillatelse til dette. Forsøk på å stoppe ansatte fra å legge fram synspunkter vil være i motstrid til kommunestyrets vedtak og bør betraktes som overtramp mot ytringsfriheten.

 

Det er allikevel sannsynlig at ansatte fremdeles vil oppleve forsøk på munnkurv av overordnede og at ansatte som bruker sin rett kan få dårlig skussmål eller andre reaksjoner. Dette vil i tilfelle være et maktmisbruk vi ikke kan tolerere..

 

Geir Christensen

Rødt