VALG 2015 – Kommunevalgkampen må dreie seg om de reelle utfordringene i helse – og omsorgstjenestene


Eli Gunhild By, Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, oppfordrer i siste utgave av Tidsskriftet Sykepleien til at kommunevalgkampen må handle om de reelle utfordringene i helse- og omsorgstjenesten, og at kvalitet lønner seg. Det er store utfordringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. »Kommunevalgkampen må dreie seg om både å bedre kompetanse og å øke bemanning, kvalitet og tilgjengelighet. På denne måten kan man oppnå bedre, mer effektive og ikke minst verdige tjenester for eldre og kronisk syke» skriver By.
På Nesodden har valgkampen så langt hatt fokus på helsesaker som overskygger det valgkampen også bør handle om: Hvordan sørge for verdige, gode og forsvarlige tjenester til mennesker som har behov for dette på Nesodden? Mange syke og funksjonshemmede har ingen sterk stemme men har rett til å få sine behov for nødvendige tjenester ivaretatt.
Det handler om tilstrekkelige tjenester i hjemmet, og hvilke kriterier som stilles før det tildeles sykehjemsplass. Det handler om rehabilitering som bedrer funksjonsevnen. Det handler om tilstrekkelige ressurser til BPA ordning som gjør at personer med funksjonsnedsettelser kan ha gode og mer selvstendige liv. Det handler om tilstrekkelig kvalitet og kompetanse i tjenestene. Det handler om gode saksbehandlingsprosesser hvor pasienter og brukeres behov settes i sentrum, og hvor retten til reell medvirkning ved utforming av tjenestene blir ivaretatt.
Politikere i kommunestyret har det overordnede ansvaret for at innbyggere på Nesodden får nødvendige og forsvarlige tjenester til rett tid og i rett omfang når vi har behov for det. Det handler om grunnleggende trygghet når sykdom og funksjonshemming rammer. Det kan gjelde naboen din, familie og venner. Eller før du aner det, deg selv.
Forbundsleder By understreker at kommunene må sørge for å redusere andelen ufaglærte og rekruttere flere sykepleiere i tjenestene, at bemanningen må styrkes, og at man gjør det som trengs for å beholde flinke folk. Fordi kvalitet lønner seg.
Nesodden Rødt arbeider for å øke grunnbemanningen i kommunens virksomheter og at deltidsansansatte skal få tilbud om heltidsstillinger. Vi støtter fagforeningenes innflytelse på budsjettering og driftsvilkår for kommunenes virksomheter. Vi har programfestet at forsvarlige tjenester skal gis til rett tid og i rett omfang, og at kommunen ivaretar tjenestemottakerens rettsikkerhet og medvirkning ved saksbehandling, vedtak og iverksettelse av helse- og omsorgstjenester. Eldre og andre som mottar kommunale tjenester skal ha reelle valg ved utforming av tjenester.
Kommunevalgkampen må også handle om hvordan kommunen skal sørge for tilgjengelige og verdige helse -og omsorgstjenester.

Marina Holm Stenbråten
6. kandidat for Rødt Nesodden