TONJE WESTBYS MYTER


Tuesday, April 14, 2015

Av Kjellaug Myhre
I sin kronikk i Amta 26/2  tar Arbeiderpartiets gruppeleder i Nesodden kommunestyre, Tonje Westby, opp utsagn fra Tonje Gjevjon, som  hun karakteriserer som «myter», åtte i tallet. Rødt vil i det følgende holde seg utenfor disputten mellom Gjevjon og Westby og fokusere på en del utsagn fra Westby – utsagn som i høyeste grad angår Rødts politikk, og som går på forsøk fra Westbys side på å sverte Rødts omdømme. Derfor til Westbys «myter» – på rekke og rad:
Westby:  «Første myte
er at uenigheten i kommunestyret skyldes personkonflikter og ikke politikk. Fakta er at partiene har ulike lokale partiprogram, altså ulike politiske løsninger. Mens SV og Rødt vil være tilbøyelige til å la vern gå foran vekst i de fleste situasjoner, vil Arbeiderpartiet styre en utvikling som kommer.»
Det er riktig at Rødt ønsker å ta tilbørlig hensyn til det Westby med en samlebetegnelse kaller «vern»: Vern om hundremeterskoger, spennende lekeområder,  de få grønne lungene som er igjen, biologisk mangfold, rødliste- og andre truede arter osv, kort sagt: Rødt arbeider for en noe langsommere utbyggingstakt enn Arbeiderpartiet, Høyre og Frp. Når vi gjør det, dreier det seg om å forsøke å bevare den karakteren som gjør at Nesodden er nettopp – NESODDEN.
Arbeiderpartiet vil «styre den utvikling som kommer», skriver Westby. Rødt vil også styre, men styre slik at utviklingen ikke «kommer». For utviklingen kommer ikke av seg selv. Her dreier det seg i høyeste grad om politikk. Det er IKKE en skjebnens tilskikkelse at så mye og så mange som overhodet mulig skal trenges sammen på 3% av Norges landareale, i Oslo og de omkringliggende kommunene. At Rødt forsøker å motarbeide den voldsomme sentraliseringspolitikken, bør kunne møtes med respekt for annerledes tenkning, ikke den evinnelige «ansvarlig»(Ap) / uansvarlig (Rødt og denslags) – demagogikken. Det er ved å respektere at andre partier har alternative løsninger for utviklingen av Nesodden som et godt sted å leve for alle, at man skaper god tone og unngår «personkonflikter». For øvrig er Rødt enig i at debattene i Nesodden kommunestyre stort sett handler om uenighet i politikk. Det skulle også bare mangle!
Westby: «Andre myte
er at samarbeid mellom H og Ap på Nesodden er unikt. Fakta er at i svært mange av landets kommuner samarbeides det på tvers av tradisjonelle politiske skillelinjer.   Lokalpolitikk er noe helt annet enn rikspolitikk. Det dreier seg ofte om «fra-sak-til-sak-samarbeid».
For sin del har Rødt samarbeidet med absolutt alle de partier som er representert i kommunestyret. Selv om man har grunnleggende ulikt politisk ståsted, kan man ha sammenfallende syn i enkeltsaker. Som for eksempel når det gjelder døgnlegevakt, veivedlikehold og bevaring av hundremeterskoger.  Det som muligens er noe spesielt på landsbasis – uten at Rødt har brukt ressurser på å fremskaffe statistikk på det -  er hvor JEVNT og TRUTT Ap og Høyre stemmer sammen her på Nesodden. Det dreier seg om nærmere 80 prosent av avstemningene.
Westby: «Tredje myte
er at det er «ondt blod» mellom politikere på Nesodden.Fakta er at det er et godt samarbeid på tvers av partigrensene og stort sett en god tone i kommunestyret.»
Rødt kan være enig i at tonen vanligvis er kollegial mellom Nesoddens lokalpolitikere. Stort sett tar man ballen og ikke representanten. Dessverre forekommer det overtramp som ikke er politikere – eller «folk flest,» for den del – verdig. Et grovt tilfelle – fra en AP-representant – har vært Amta-sak tidligere. At det ble forsøkt vridd til en sak om habilitetsreglene, skjulte ikke det faktum at det dreide seg om mangel på elementær folkeskikk. Selvsagt kan slikt sette «vondt blod». Det tjener de to representantene som ble utsatt for grove, usaklige angrep fra kommunestyrets talerstol til ære at de var rause nok til å legge saken bak seg.
 Som eksempel på godt samarbeid over partigrensene, nevner Westby: «Vi fikk til et bredt samarbeid om budsjettet for 2015, hvor kun Rødt stemte mot.»
 At Rødt stemte imot det omforente budsjettet, har selvsagt sin årsak i at vi har andre prioriteringer. Vi har gjennom tidene måttet tåle mange usaklige angrep fordi vi har fastholdt vårt eget budsjett. Spesielt har Westby angrepet oss 1) fordi vi bare sier nei og ikke har hatt noe alternativ, 2) for at vårt budsjett ikke har inndekning. Ingen av påstandene stemmer, det ville Westby og andre ha sett dersom de hadde tatt seg bryet med å studere våre alternativer. Seriøst. Slik Rødt har gjort med flertalls-budsjettene. At man ser ulikt på prioriteringene, er en ærlig sak. Og da ville det ha vært en fordel om Rødts alternative budsjett hadde blitt studert med like stor respekt som vi i Rødt studerer flertallets.    «Noen enkeltpolitikere har en mer aggressiv retorikk enn andre. Det får vi tåle,» skriver Westby. Da faller jeg for fristelsen å parere: Og noen enkeltpolitikere har en mer arrogant retorikk  enn andre. De får vi andre tåle.    Westby: «Fjerde myte   er at Ap er fullt av pamper som har sittet i kommunestyret siden tidenes morgen og ikke vil endre seg. Fakta er at Ap har byttet ut hele gruppa i løpet av de siste tre periodene. »
Denne påstanden fra Westby har Rødt ikke funnet grunn til å bruke ressurser på å undersøke nærmere.Vi går ut fra at det Westby sier, er riktig. I alle fall for Nesoddens del. Og det er Nesodden det dreier seg om her.
Ny påstand fra Westby:
«Sammen med noen få av småpartiene er vi de eneste som har det (i.e. byttet ut hele gruppen, min anmerkning). SV og Rødt har lokalpolitikere som har sittet i fem og seks perioder. Det er derfor urimelig å anklage Ap for  (å) opprettholde gamle konfliktlinjer.»
SV må snakke for seg selv.  Westby burde ha tatt seg bryet med å sjekke den listen en av hennes partifeller forlangte fra ordføreren i fjor høst, der det skulle angis hvor lenge hvert enkelt kommunestyremedlem hadde sittet i kommunestyret. Om ordføreren efterkom «bestillingen», vet ikke vi i Rødt. Vi syntes det var uinteressant. Men vi SVARTE lojalt. Westby rådes derfor til å notere seg: Geir Christensen og Rønnaug Stensrud er begge i sin andre valgperiode. 1. vararepresentant Kjellaug Myhre, som jevnlig møter for Stensrud, er  i sin første valgperiode.
Westby: «Femte myte
er at politikk ikke også dreier seg om makt. Fakta er at makt betyr mulighet til å gjennomføre. Alle politiske partier burde søke å gjennomføre den politikken velgerne deres har stemt på. Politiske partier skylder faktisk sine velgere å søke makt. Gjør man ikke det sitter man kun i posisjon for egen glede. Uten flertall alene søker vi konstruktive løsninger i fellesskap.»
Her kolporterer Westby en rekke selvfølgeligheter, som enhver politiker burde kunne stå for.  De lates ukommentert.
 Westbys bidrag til å holde en god, kollegial tone i kommunestyret lyder som følger: «Alternativet er, slik dessverre enkelte velger, å drive aksjonspolitikk hvor man er mer opptatt av å påpeke andres feil og mangler.»
Dette er ikke engang en insinuasjon, det er en grov beskyldning for å forsøke å trekke andre politikeres motiver i tvil. Det burde Westby holde seg for god til.
Westby: «Sjette myte
er at vi ikke trenger å forholde oss til budsjettrammer. Fakta er at AP er et ansvarlig parti som er opptatt av kommunens muligheter til å yte gode tjenester i årene som kommer. Vi kan derfor ikke budsjettere slik Rødt alltid gjør. De finner ingen økonomisk dekning for alle de gode formålene, men «løser det» ved å si at staten må betale. Enhver ansvarlig politiker vet at dette er en håpløs tilnærming.
Og så kom det – slik det pleier å gjøre – en bredside mot Rødts «uansvarlighet». Vi er vant til det fra Westby og gråter ikke hodeputen våt om nettene av den grunn. På hvilken måte Westby mener disse stadige uterlighetene bidrar til god tone, har Rødt til gode å forstå. Istedenfor å spekulere i denslags finner jeg det betimelig å minne Westby om følgende: Den konkrete saken der Rødt tok initiativ til å kreve at staten dekket et tap den hadde påført kommunen, dreide seg om «Samhandlings»reformen. Tapet ble anslått til rundt 20 millioner kroner  for Nesoddens vedkommende. Forslaget om å sende krav til Stortinget ble ENSTEMMIG vedtatt. Hvorledes dette ble fulgt opp, er en annen sak. Det er ordførerens ansvar.
«Arbeiderpartiet mener vi skylder de menneskene som har stemt på oss å gjøre det beste vi kan med de rammene vi har. Debatten om hva staten skal betale tar vi også i Stortinget. Hadde Arbeiderpartiets opplegg for statsbudsjett blitt vedtatt i høst hadde Nesodden fått 6.39 millioner mer. Det er politikk, ikke protest,» messer Westby.
Rødt finner ingen grunn til å velge side i konkurransen mellom opposisjonen og de blå-blå om hvem som er snillest mot kommunene. Det grelle faktum er at helt siden 1990-tallet er kommunene blitt pålagt stadig nye oppgaver uten at det har fulgt tilstrekkelige økonomiske midler med. Det gjaldt under «borgerlig» styre, det gjaldt under de rød-grønne, slik det gjelder under de blå-blå.
Westby: «Syvende myte
er at AP samarbeider tett med Frp og Høyre. Fakta er at det er kun budsjettene vi har samarbeidet om. Mens SV, MDG og Rødt har hatt felles gruppemøter før kommunestyret, har AP og H ofte funnet felles løsninger gjennom debatten i kommunestyret.
Forsøket på å tilbakevise at AP samarbeider tett med Høyre på Nesodden, frister smilebåndet mer enn den seriøse siden av meg. Hvorfor inngikk AP og Høyre samarbeidsavtale efter valget i 2011 da? FORMENE for samarbeid kan selvsagt være så ymse.
Igjen kolporterer Westby selv en myte, ): at SV, MDG og Rødt skal ha hatt «felles gruppemøter før kommunestyret» :   SV, MDG og Rødt har ingenlunde hatt faste felles gruppemøter før kommunestyremøtene, det har dreid seg om ad hoc konsultasjoner når det har vært hensiktsmessig. OM vi hadde hatt slike gruppemøter, hva i all verden skulle nå være feil med det, forresten?
«At Frp som regel følger etter de større partiene og stemmer med, kan AP vanskelig stilles til ansvar for. Vi synes ikke våre forslag blir dårligere av at flere stemmer for de. Frp har knapt fremmet et eget forslag i kommunestyret denne perioden,» fortsetter Westby.
Som forutskikket kommenterer jeg ikke Gjevjons innlegg spesifikt, det er Westbys jeg finner det formålstjenlig å konsentrere meg om. Derfor: Som alle andre partier har også Rødt stemt sammen med Frp i konkrete saker. Det er nok å nevne døgnlegevakt og veivedlikehold. Det er da vel ingenting å forsøke å bortforklare? Rødt er like fornøyd med konstruktivt samarbeid over partigrensene som Ap.
 Endelig, Westby: «Myte åtte
er at folkeavstemninger er mer demokratiske enn et representativt demokrati. SV og Rødt ser ut til å være av den oppfatning at vanskelige spørsmål best løses ved å legge de ut i folkeavstemning. Fakta er at folkeavstemninger har en tendens til å mobilisere de som ikke ønsker endring. Skal vi få til en styrt utvikling av Nesodden er vi avhengige av politikere som tar det ansvaret de er tildelt som folkevalgte. Da nytter det ikke å overlate vanskelige spørsmål til folkeavstemning.»
Westby forsøker her å vri folkeavstemnings-instituttet i retning allmenngjøring. Det vi i Rødt anser som riktig, er folkeavstemning  i helt spesielle saker. Hva AP mener om folkeavstemninger, har vi fremdeles i minne, etter at partiet lot som det godtok folkeavstemning om ordfører og deretter løp fra resultatet ved lokalvalget i 2011. Rødt anser ikke at representativt demokrati utelukkende består i at folket (demos) putter en stemmeseddel i urnen hvert annet år.
Ekte demokrati er vanskelig å definere på en uttømmende måte. Men styresettet blir i alle fall ikke MINDRE demokratisk av at man, i store, konsekvenstunge saker spør velgerne hva de mener også I LØPET AV valgperioden. Det dreier seg om å ha tillit til og respekt for sine velgere og deres dømmekraft. Verken mer eller mindre.
Det er stor forskjell på demokratisk maktutøvelse og ren maktarroganse.