redate


Rødtforslag til kommunestyremøtet 12 Juni 2014

57 Interpellasjoner Grendehuset Vedtaksforslag: Rådmannen bes leie ut ledige lokaler for skoleåret 2014/15 i Grendehuset snare 60 Status og mål i økonomiarbeidet 1. tertial: Endringsforslag: Punkt 3 (helårseffekter) utgår. 61 redegjørelse for innsparinger Endringsforslag: punkt 1: Ansettelesstoppen oppheves. Varige stillinger tilsettes fast. Stillinger vedtatt i budsjettet ansettes. Punkt 2: Vaktmesterstilling […]


Rødtforslag kommunestyremøte 21 juni 2013

Interpellasjon Eventuelt forslag til vedtak: Kommunestyret ber rådmannen bekjentgjøre kommuneplanens innhold om ytringsfrihet. (Åpenhet mellom ansatte, innbyggere og politikere er et bærende prinsipp. Ansatte har rett og plikt til å informere om forhold som er av betydning for brukere og ansatte.) 052 Plan for fysisk aktivitet.. Støtter innstillingen med følgende […]


Åpent møte om El-ferger på Oslofjordsambandene

Mandag 1. september kl 19:15 i Tangenten auditoriet Eirik Ovrum innleder om tekniske muligheter for el-drift i Oslofjorden. Han er en av Norges fremste eksperter på batteriteknologi og el-ferger. Geir Christensen innleder om de politiske og strukturelle vanskene med å få tatt i bruk ny teknologi. De viktigste ankepunktene mot […]