Spørsmål og svar om eldrebølgen i Nesodden kommune:


Spørsmål

Hvorfor beregner kommunedirektøren veksten i brukere av hjemmestjenester så mye lavere enn veksten i antall innbyggere over 80? Hva er begrunnelsen for anslåtte brukertall?

Bemanningen øker ikke i takt med økningen i antall innbyggere over 80

Hvilken betydning vil denne redusksjonen i tilbud ha for kvaliteten på tjenestene? Hva har virksomheten tenkt å gjøre for å møte det økende behov?

Svar fra kommunedirektøren

Nesodden kommune har svært mange friske innbyggere 80+. Selv om forebyggende og helsefremmende tiltak er vanskelig å måle, er det mye som tyder på at tiltak knyttet til denne satsningen bidrar i positiv grad. Kommunen har de siste årene lagt inn driftsmidler i omsorgsboliger med bemanning. Dette omsorgsnivået er også med på å “lette”trykket på tjenester til hjemmeboende. 

I kommende økonomi og handlingsplan er det prioritert å legge inn midler til utvidet tilbud dagaktivitet til hjemmeboende. Fra 2025 er det lagt inn midler til drift av flere plasser i omsorgsboliger med demens.

Spørsmål
Dekningsgraden på sykehjem viser: 2023:15%, 2024:14%, 2025:13%, 2026:12%, 2027:11%, Vil 11% dekningsgrad være forsvarlig?  Vil de med behov for sykehjemsplass kunne garanteres plass? Hvor lang tid må vi påregne fra oppstart av planarbeid for nye sykehjemsplasser til plassene er innflyttingsklare? Hvor går den medisinske grensen mellom omsorgsboliger og sykehjemsplass?

Svar fra kommunedirektøren

Kommuner opptrer med ulik grad av dekning i institusjon. Dekningsgraden totalt sett er også avhengig av plasser i heldøgns omsorgsboliger, og hvor høy bemanning disse tjenestestedene har. Kommunen har i sin behovsplan for formålsbygg at den skal ha et måltall på heldøgns omsorgsboliger lik eller over 20% av befolkningen over 80 år.  Med dagens befolkningsprognose vil dette utgjøre 222 boliger i 2027.  Idag er kommunens institusjons- og omsorgsboliger samlet 235, hvorav 122 er sykehjemsplasser.  Tallene som er gjengitt i spørsmålet gir prosentandelen med sykehjemsplasser av tallet av befolkingen over 80 år.  Som det fremkommer i «Plan for helse og omsorg 2019-2024» er det viktig at kommunen har utviklet tjenester på alle nivå i omsorgstrappen. Dette innebærer lavterskeltilbud med mål og satsinger fra kvalitetsreformen i stortingsmelding “Leve hele livet” samt at det for Nesodden er vesentlig å satse på planlegging av boliger for denne gruppen. I praksis betyr det lettstelte leiligheter med livsløpsstandard og gode fellesskapsløsninger plassert nær servicetilbud og kollektivtilbud. Parallelt med dette må kommunen ha fokus på å beregne en tilfredsstillende dekningsgrad for heldøgns omsorg. Planlegging av nye sykehjem er tidkrevende, og det er ikke mulig å simulere en varighet fra oppstart av planarbeid til sykehjemsplasser er innflyttingsklare uten å ha definert premissene for utbyggingen, f.eks. beliggenhet, størrelse, husbankens finansiering, bemanningsbehov osv. I den planlagte oppgraderingen av Nesoddtunet sykehjem er varigheten av anleggsarbeidene estimert til 18-24 måneder, fra og med sommeren 2024, med forbehold om akseptable tilbud fra entreprenører, tilskudd fra Husbanken og endelig finansieringsvedtak i kommunestyret.

Spørsmål

Behovet for demensplasser.

Hva er behovet for demensplasser? Er det forsvarlig å utsette åpning av nye plasser på Skoklefall?

Svar fra kommunedirektøren

Kommunen har plasser øremerket demens både på sykehjem og på Hellvikskog. Mange med diagnose hukommelsessvikt bor hjemme lenge, og av den grunn er det vanskelig å si nøyaktig hvor mange som vil trenge plass i tiden fremover.Det største presset på tjenesten er nå behov for dagplasser/avlastning til målgruppen. Av den grunn ser tjenesten det som mest hensiktsmessig å styrke denne delen av omsorgstrappen. Pr idag er det ingen på venteliste til Hellvikskog. Det ligger inne 5. mill. kr til åpning av de nye plassene i fra 2025.