Skal vi bidra til utsletting av arter?


Vi står midt oppe i den sjette masseutryddelsen av artsmangfoldet på jorden. De siste 90 årene har over 50% av verdens dyrearter blitt utryddet av oss – menneskene.  Det er snakk om masseutryddelse, som kan få katastrofale følger, også for menneskene.  
«Norge har som mål å stanse tap av biologisk mangfold innen 2020.»   Dette skrev Fylkesmannen som begrunnelse da han i januar i år opphevet kommunestyrets vedtak om å bygge ned Bergerås.  Dette var andre gang fylkesmannen opphevet utbyggingsvedtaket. Det sier mye om hvor viktig det er å bevare Bergerskog. Fylkesmannen understreket også at utbygging av Bergerås er i strid med loven om naturmangfold. Altså har kommunestyrets flertall, Høyre, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet, sørget for et lovstridig vedtak to ganger i denne saken. 
 Nesodden og indre Oslofjord er et spesielt artsrikt område. Derfor har vi et særlig ansvar for å ta vare på utrydningstruede arter.  Bergerås har viktige naturverdier, ikke «bare» av lokal, men også av regional, betydning. Det finnes minst tre utrydningstruede arter der. Realiseres utbyggingplanene, vil disse og eventuelle andre truede arter med stor sannsynlighet bli utryddet.  
Flertallet, AP, H og Frp, tok ikke hensyn til disse sannsynlige – og uopprettelige – miljøskadene første gang fylkesmannen opphevet utbyggingsvedtaket. Det gjorde disse partiene heller ikke denne gangen..
Hvordan reagerer de så på andre gangs opphevelse? 
I kommunestyret ble to forslag stilt opp mot hverandre: 
Rødt foreslo: 
1 Kommunestyret tar Fylkesmannens vedtak til etterretning og vil i framtiden bestrebe seg på å følge loven om biologisk mangfold. Ingen rødlistarter skal utryddes på Nesodden. 
Det fikk 12 stemmer (SV, MDG, V, R og KrF) og falt. 
AP foreslo:  
1. Nesodden kommune henstiller til at Fylkesmannens vedtak av 4.1.16 i klagesak Reguleringsplan Bergerås omgjøres av eget tiltak.  
2. Nesodden kommune klager Fylkesmannens vedtak i klagesak Reguleringsplan Bergerås inn for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Det ble vedtatt med stemmene til AP, H og Frp 
Hvorfor mener dere det er forsvarlig å drive utbygging  som kan utrydde allerede utrydningstruede arter? 
Spørsmålet går til  
AP v Nina Sandberg 
H v/ Erik Adland 
Frp v/  Nils Arne Haldorsen 
Økologisk kollaps har skjedd utallige ganger i ulike menneskesamfunn. I tidligere tider har vår påvirkning vært begrenset, men vi har gang på gang brukt opp naturen rundt oss. Kulturer har oppstått for så å forsvinne fordi økologien kollapset.  Samfunn som bruker opp naturen forsvinner, de dør. I vår tid går de menneskeskapte miljø-ødeleggelsene i hurtigtogsfart. Fortsetter vi som vi stevner, kan menneskeheten rett og slett sørge for sin egen undergang. Det er IKKE noen «dommedagsprofeti». Det er en reell mulighet som rykker nærmere for hver gang vi utrydder en av jordas arter.

Rødlistet rosekjuke
Rosekjuke
Bildecredit: wikipedia