Rødt og boligpolitikk


 

Svar til Tor Henrik Andersen fra Hellvik.

Av Rønnaug Stensrud

I sitt leserinnlegg 30.mars beskylder Tor Henrik Andersen fra Nesodden Arbeiderparti Rødt og SV på Nesodden for å være boligsinker.
Han sier vi sitter i våre eplehager og praktiserer NIMBY (not in my back yard) holdninger. Vi vil holde igjen boligutbyggingen, så nye folk ikke får etablert seg på Nesodden. Vi har ikke solidaritet med dem som er uten bolig.
Nesodden kommunes boligsosiale handlingsplan kan leses på kommunens nettsider. Den ble vedtatt i kommunestyremøtet 25. 04.2013. I referatet fra dette møtet står det å lese at Rødt stilte mange forslag om sosial boligbygging. MDG, som ikke nevnes i Andersens leserinnlegg, stemte for det meste med SV og Rødt. AP kunne avgjort, men stemte stort sett med høyresiden.
Rødt vil gjerne samarbeide med AP om å ta tilbake den sosiale boligbyggingen som en gang fantes i Norge under sosialdemokratisk styre, før en mer markedsstyrt boligpolitikk toppet seg da Høyre regjeringen fjernet prisreguleringen i 1982.
I dag er det vel knapt nok kontroversielt å hevde at boligmarkedet skaper og opprettholder klasseskiller. 
Tor Henrik Andersen setter mest fokus på boligtilgangen. Antallet boliger har selvfølgelig stor betydning, men det blir for lettvint å si at å bygge mange boliger i pressområdene rundt Oslo er redningen. Nesoddens utforming som halvøy gjør oss sårbare med hensyn til bevaring av biologisk mangfold. Her har vi en jobb å gjøre for framtidige generasjoner, ved å være mye tydeligere på hva som skal bygges ut, og hva som skal bevares. Dette skal ikke overlates til utbyggerne.

Spekulasjonsobjekt

Bolig er blitt en vare, et spekulasjonsobjekt, en pengeplassering. Det blir stadig større forskjell mellom dem som er innenfor og dem som er utenfor markedet.
E-verkene er solgt, strømprisen er markedsstyrt. Mange skal tjene penger på at folk har tak over hodet. Det er en stor fare for at profitt blir viktigere enn behov. 
Når utgiftene til det å bo utgjør en så stor del av en families budsjett, kan det bli et stramt liv uten buffere hvis man rammes av en krise. På 50-60 tallet skulle ikke bo utgiftene overskride mer enn 20% av en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Forskjellen mellom de rikeste og folk flest har ikke vært så stor i Norge siden 1930 tallet som den er i dag. Boligveksten på Nesodden kan ikke kun bestå i luksusboliger. 
Rødt ønsker at Nesodden kommune benytter plan og bygningsloven til å tilby billige tomter og organisere nøktern boligbygging utenfor markedet. Boligbyggelag kan være distributør og kontrollere omsetningen. Vil man selge en leilighet, skal det kun være tilbake til boligbyggelaget, og man skal verken tape eller vinne på det.
Vi vil ikke ha boligprosjekter hvor inngangskostnaden er handterbar, men så stiger utgiftene mye etter noen år.
Kommunestyret vedtok i 2013 å bygge flere ungdomsboliger etter modell av Kløverveien. Så langt er ikke noe skjedd, og politikerne bør utfordres på dette i forbindelse med valgkampen.

Kommunens muligheter

De to viktigste boligsosiale utvalgene er planutvalget og helse og omsorgs utvalget. Begge utvalgene ledes av Høyre med nestledere fra AP, og burde ha hatt de beste muligheter til å sette dagsorden for den boligsosiale utviklingen på Nesodden.
Administrasjonen på sin side, må svare for seg selv, men jeg tror den har for lite ressurser. Det kan virke som om stillingene går til den daglige forvaltningen, på bekostning av vyer og framtidsrettet arbeid. Etter omorganiseringen ”Nye takter” er det boligsosiale arbeidet blitt for oppstykket. Rødt ønsker at kommunen hadde vært villig til å investere mer i boligsosialt arbeid.
Utviklingen de siste årene er også sånn at Husbankens ressurser ikke strekker til. Myndighetenes politikk er at folk skal eie bolig, men søker man startlån, kommer man ingen vei uten egenkapital fra privat bank i tillegg. 
Husbanken bør få økte rammer til å finansiere bygging av nye boliger. De fleste ønsker å eie sin egen bolig, men for noen er leiebolig et riktig alternativ. 
Det er politikernes ansvar at utleieprisene på kommunale leiligheter holdes på et nivå som gjør at beboerne ikke må leve på sosialhjelpsnormen resten av livet.
På Nesodden bor en del mennesker i hytter. Rødt mener at de skal ha samme rettigheter som folk som leier en sokkeletasje i en enebolig, noe som ikke er tilfelle i dag.
Rønnaug Stensrud
Nesodden Rødt