Psykisk helse og rus: Nytt lavterskeltilbud?


I siste møte før sommerferien vedtok kommunestyret en egen plan for psykisk helse og rus for perioden 2019-2023. Det som er radikalt nytt og positivt i denne planen er brukerperspektivet:

«Med tanke på brukerperspektiv og brukermedvirkning ønsker kommunen å legge til rette for et lavterskeltilbud etter modellen «Stangehjelpa». I denne modellen er det åpen dør inn til fagpersoner, og det kreves ikke henvisning. Grunnleggende prinsipp er å ha fokus på hva som er viktig for brukeren og at bruker skal være med å forme tjenesten. Offentlige myndigheter skal legge til rette for at barn blir hørt i sak»

Dette lavterskeltilbudet etter modellen fra Stangehjelpa har kommet inn i planen etter initiativ fra Rødt under behandlingen i Helse- og omsorgskomiteen og er en etterlengtet modell for mange behandlere på Nesodden.

 Hovedutfordringen for kommunen er etter dette å realisere dette prinsippet. I dag er ikke kommunens tilbud på området organisert for å kunne virkeliggjøre denne intensjonen. For Rødt er det viktig at denne modellen blir en realitet for brukerne. Vi har derfor programfestet følgende:

Rødt vil arbeide for

  • at den nye planen om psykisk helse og rus, inklusive lavterskeltilbudet som Stangehjelpa, blir realisert slik at den kommer hele befolkningen til gode.