Om kommunesammenslåing


Tuesday, May 19, 2015

Av Eivind Reiersen

«Per i dag så kan jeg ikke se at det er grunnlag for at vi bør arbeide for en sammenslåing med andre nabokommuner,» sier Nina Sandberg til NRK Østlandssendingen 6. mai. Høyre syns det er rart at hun kan trekke konklusjoner nå som kommunen er «midt i en utredningsprosess» og faktainnhenting.

Men hvor mye mer fakta trenger vi?
Norske kommuner har f.eks. dobbelt så stort innbyggertall som gjennomsnittet i EU. En innbyggerundersøkelse som Direktoratet for forvaltning og IKT gjennomførte i 2013, viser at innbyggerne i små kommuner er mer tilfreds med tjenestetilbudet enn de i store. Høylandet kommune med 1257 innbygger gikk i 2014 til topps i Kommunal Rapport sitt kommunebarometer. FAFO-rapporten «Kompetanse i kommunene» viste at små kommuner ikke har større kompetanse- og rekrutteringsproblemer enn de store. Valgdeltakelsen i småkommuner er på 75–85 prosent, mens landsgjennomsnittet er på 64.2 prosent. Endringene på valglister er på hele 60 prosent i småkommunene, men den er på 2 prosent i Oslo. Erfaringer etter kommunesammenslåingene i Danmark i 2007, der antallet kommuner ble redusert fra 271 til 98, viser at avmaktsfølelsen blant velgerne brer seg. Ved kommunevalget i 2009 sank valgdeltakelsen markant. Antall folkevalgte ble redusert fra 4600 til 2500, men det ble samtidig opprettet over 6000 nye administrative stillinger!
Rødt mener kommunereformen vil svekke lokaldemokratiet. Sammenslåing vil medføre færre folkevalgte, og en utvikling mot flere heltidspolitikere og en sterk økning i byråkratiet. Dvs. større avstand mellom innbyggerne og de som styrer. Det vil bety færre bibliotek, grendeskoler og rådhus, som reduserer antall demokratiske arenaer i nærmiljøene. Og kan noen på alvor tro at Nesodden i en eventuell ny storkommune vil få noen særlig innflytelse? Se bare på hvor mye Fylkestinget tar hensyn til oss på Nesodden og våre behov!
Det sies at kommunereformen er en «spare- og effektivitetsreform» som vil skape mer «robuste» – for et misbrukt ord! – kommuner. Men i Danmark økte utgiftene til administrasjon i 55 prosent av de nye kommunene fra 2007–11.
Jeg vil hevde at kommunereformen er en sentraliseringsreform. Disse har vi hatt mange av de siste årene: sykehusreformen, NAV-reformen, samhandlingsreformen, politireformen og en kommende produktivitetsreform. Tidligere kommunalminister Liv Signe Navarsete sier at «målet er å skape interessante markeder for private selskaper som kan ivareta kommunale tjenester. I små kommuner er det ikke så interessant for store selskaper å delta i anbudskonkurranser.» Hun treffer spikeren på hodet!
Det er gledelig at Nesodden Ap flagger et standpunkt mot kommunesammenslåing, selv om Nina Sandberg tar visse reservasjoner. Det hadde vært fint om de andre partiene kan flagge et klart standpunkt i god tid før valget, slik at et så viktig spørsmål kan tas hensyn til når innbyggerne skal stemme. Kommunen må gjerne fortsette utredninger og faktainnhentning, men det vi vet per i dag skulle være nok til å ta et standpunkt.