Lundefarets millioner


Friday, July 31, 2015

Lundefaret påstår i AMTA (31/7) at døgnlegevakt på Nesodden vil koste kommunen minst 4 millioner ekstra. Han argumenterer med utgangspunkt i et budsjettall fra Nes kommune.
Påstanden står i sterk kontrast til hva Nes kommune selv har utredet. De har vurdert legevakt og øyeblikkelig hjelp sengeplasser, felles for kommunene på øvre Romerike opp mot å drive legevakt og øyeblikkelig hjelp sengeplasser selv. I sakspapiret kommunestyret behandlet 14/10 2014 står følgende: «Ser en isolert på legevaktkostnadene i et felles helsehus for ØRU (Øvre Romerike min anmerkning) vil Nes kommune spare ca kr 397 000 i forhold til dagens legevaktbudsjett.» Det svarer til en kostnad på ca 20 kroner pr. innbygger. For alternativet Nes vedtok med samlokalisering av legevakt og sengeplasser for øyeblikkelig hjelp skriver de: «Sammenlignet med en lokal løsning med KAD senger på legevakt (alternativ 4) blir dette etter beregningene omtrent samme kostnad (Nes sparer ca. 57 000 på en slik løsning)»
Jeg gjorde Lundefaret kjent med disse vurderingene fra Nes kommune sin side, men han valgte å ikke trykke disse faktaopplysningen. I isteden tar han et løsrevet tall fra Nes sitt budsjett, som tydeligvis ikke er sammenlignbart, som «sannhetsbevis» på at lokal legevakt på Nesodden blir dyrt. Det er slett håndverk.
Nes kommunestyret la til grunn for sitt vedtak om å beholde døgnlegevakt og bygge ut sengeplasser for øyeblikkelig hjelp i kommunen at det kan gjøres for samme kostnad som å delta i interkommunal ordning. Det kan vanskelig brukes som bevis på at det blir kjempedyrt for Nesodden å gjøre det samme.
For øvrig blir jeg feil sitert. Jeg ba Lundefaret om at han gikk inn i vurderingene til Nes for å finne hvorfor Nes sine regnestykker er så forskjellig fra Lundefarets sammenligning med Ski. Det har han tydeligvis ikke gjort. Da har han ikke noen seriøs sammenligning som kan regnes på.
Geir Christensen
Rødt