Legevakt på Nesodden – nå tar vi omkamp


Friday, January 9, 2015

Av Odd Edvardsen Vararepresentant for Rødt i Helse- og sosialutvalget på Nesodden

slide2

I mai i fjor vedtok kommunestyret på Nesodden med AP og Høyre sine stemmer at Nesodden skulle bli en del av Follo lokalmedisinske senter (FLS) når det gjaldt legevakttilknytning og øyeblikkelig hjelp. Legevaktaksjonen og partiene som gikk inn for lokal løsning (SV, Frp, Venstre, Rødt, MPG og Krf), mente at dette var feil og at det var fullt forsvarlig både medisinsk og kostnadsmessig å legge disse funksjonene lokalt. I tillegg mente disse partiene at planene for det nye senteret ikke var realistiske når det gjaldt tid og kostnader. Og de har fått rett! FLS-bygget er allerede forsinket og nå kommer også den første kostnadssprekken. På møte i Follorådet 17.desember blei det lagt fram en sak om status for Follo lokalmedisinske senter som gjør at saka på nytt må behandles i alle kommuner som har sagt ja til tilslutning. Årsakene til dette er bl.a.: – Investeringskostnadene til LMS-bygget øker med 55 millioner kroner fra 83 til 138 millioner kroner. Dette betyr at lånebeløpet kommunene må garantere for øker fra 36 til 74 millioner kroner. For Nesodden betyr dette at garantibeløpet økes fra 8 til 12 millioner kroner. – Selskapsavtalen foreslås revidert på mange punkter og må også behandles på nytt Årsaken til økningen på 55 mill.kr. skyldes i hovedsak at en «mulighetsstudie» som blei utført viste at romprogrammet for det nye senteret på grunn av krav fra myndighetene trengte flere kvadratmeter (fra 2000 kvm til 3250 kvm!). Dette var imidlertid en utredning som var klar allerede i mars 2014! Det er derfor merkelig at dette ikke blei lagt til grunn i saksframstillingen når dette blei behandlet i kommunestyret på Nesodden 15.mai i fjor. Enten ønsket noe å holde disse opplysningene tilbake da dette ville være negativt for FLS-alternativet eller så har så har vi en administrasjon som ikke gjør jobben sin. Uansett viser dette at FLS-alternativet bygde på en rekke tvilsomme forutsetninger. Situasjonen i dag er derfor følgende: – Investeringskostnadene til LMS-bygget øker med 55 millioner kroner – FLS-bygget er tidligere meldt forsinket til høsten 2016. Nå sies det at det er kun ved «optimal fremdrift» at bygget vil stå ferdig i annet halvår 2016. Her åpnes det for nye forsinkelser. – Noe løsning for øyeblikkelig hjelp for de deltakende kommunene som de er pålagt fra 1.1.2016 er ikke på plass. Forslag skal komme når en har en eksakt framdrift for byggeprosjektet – Selv om utgiftene til renter og avdrag på lån øker, skal dette forsøkes innpasset innenfor tidligere vedtatt budsjettrammer! Mye tyder derfor på at hele FLS-prosjektet er ut av kontroll i forhold til forutsetningene. Når saka i løpet av kort tid på nytt kommer opp i kommunestyret er det derfor god grunn til å ta en omkamp hvor Nesodden-alternativet fremmes på nytt. I tillegg bør rådmannen legge fram en oppdatert sammenlikning av de to alternativene som bygger på de nye realitetene – både når det gjelder investeringskostnader kostnader og forsinkelseskostnader. Dersom AP og H fortsatt går inn for FLS-alternativet bør imidlertid tidligere beslutning om at det er rådmannsgruppen/Follorådet som godkjenner endelige byggeplaner endres. I kommunestyremøtet 15.mai i fjor blei forslaget om at det burde være kommunestyret som godkjenner de endelige byggeplanene nedstemt av H og AP. Dette forslaget bør fremmes på nytt!