Kommunestyret 26.11: Store beslutninger på kort tid


På torsdag skal kommunestyret ta stilling til over 20 forskjellige saker. Arbeiderpartiet og Høyre har sikkert avtalt utfallet på forhånd, for noen skikkelig diskusjon er umulig på så kort tid. Her er noen hovedsaker for Rødt:

Trafikksikkerhetsplan:

En etterlengtet plan kommer til behandling. 270 innspill er kommet, men svært få blir omtalt i planen. Det skal telles og utredes, men hva skal gjøres når? Rødt mener planen må konkretiseres slik at folk finner igjen forslagene sine og kan se hvordan de er prioritert og i tilfelle når de kan regne med at tiltak blir utført.

Vedtaksforslag

 • Prosjekter for gang- og sykkelveier framskyndes med 2 millioner som flyttes fra 2017 til 2016. Administrasjonen kommer med forslag om hvilke.
 • Liste over mindre tiltak som det er kommet innspill om lages og prioriteres. Tiltakene prioriteres innenfor midler fra aksjon skolevei og kommunens budsjett. 10 mindre tiltak klargjøres for søknad om aksjon skoleveimidler for 2017

Aksjon skolevei:

Forslaget om å søke midler til utbedring ved Fjellstrand skole i 2016 er bra, men kommunen mangler ferdig prosjekterte tiltak. Vi må ha en liste liggende klar som det søkes på årlig.

Vedtaksforslag

 • 10 mindre tiltak klargjøres for søknad om aksjon skoleveimidler for 20

Omsorgsboliger som OPS(Offentlig-privat samarbeid):

Prosjektet er p.g.a. OPSsystemet svært dyrt og legger til rette for at bare folk med god økonomi får plass i omsorgsboliger. Se egen artikkel her: http://nesodden.roedt.no/offentlig-privat-samarbeid-om-omsorgsboliger-pa-nesodden-pengesterke-far-fortrinnsrett-til-omsorgsbolig/

Utsettelsesforslag:

Saken utsettes til kontrakter er utarbeidet og sammenligning av utgifter ved tilsvarende kommunal utbygging foreligger. Det lages anslag for tilleggsregninger som følger med denne typen avtaler.

Dersom utsettelsesforslaget ikke blir vedtatt fremmes:

Vedtaksforslag: Avtalen avvises. Kommunen påbegynner prosjektering av omsorgsboliger på Fagerstrand eller Fjellstrand med en gang.

Sekundærforslag dersom prosjektet aksepteres:

Avtalene må inneholde klausuler om at:

 • Avtalen bortfaller dersom det påløper MOMS.
 • Maksimalpris på boliger for salg må stå i avtalen Den må ikke være høyere enn at folk med folketrygd skal kunne kjøpe.
 • Leilighetene må ikke være dyrere enn husbankens krav.

Brøyting av velveier

Høyre fortsetter sitt dobbeltspill om brøyting. Deres forslag som ligger til grunn for kommunestyrets behandling ber om nye anbud fra sesongen 2016/17.Anbydere skal i tilbudet gi delpriser på brøyting av kommunale veier og velveier.

Imidlertid sier de ikke at kommunen skal ta ansvar for brøytingen. Å få t tilbud hjelper ikke stort dersom det ikke blir antatt. I budsjettet er det ikke avsatt midler til brøyting av velveier. Hva skal rådmannen gjøre da?

Rødt sitt forslag:

1. Kommunen overtar ansvaret for brøyting av velveier som før fra 1/1-2016.

Subsidiært fra sesongen 2016/17.

2. Kommunen går i dialog med Velforbundet for å avtale ordning for brøyting av velveier.

3. Rådmannen pålegges å legge fram endret budsjett 2016/økonomiplan i tråd med kommunestyrevedtaket fra juni.

Motforslag mot PT-utvalgets innstilling

3. Nesodden deles inn i brøytesoner som ikke er større enn at mange lokale aktører kan gi tilbud.

4. Rådmannen vurderer om det kan være gunstig å gjøre noe brøyting med egne ansatte.

Folkehelseplan

Et av avsnittene i planen heter: Utjevning av sosiale forskjeller. Det er naturlig. Voksende sosiale forskjeller en en av våre største utfordringer. Men planen har nesten ikke tiltak for å gjøre noe med det.

Rødt foreslår:

Mål:

 • Bidra til å sikre alle innbyggere forsvarlig bostandard
 • Bidra til at økonomisk minstestandard bedres.

Tiltak:

 • Øke sosialhjelpssatsene opp mot SIFOs minstenormer
 • Starte i gang sosial boligbygging
 • Gradere satsene på kommunale tjenester etter intekt sterkere enn i dag.

Kloakken også ut av kommunen?

Rådmannen foreslår å sende kloakken vår til VEAS i Asker når vårt lokale anlegg ikke klarer mer. Enda en kommunal oppgave vi skal sende ut av kommunen. Det er tapte arbeidsplasser, sløsing med energi og tvilsomt miljømessig.

Rødt foreslår:

Kommunen utreder alternativ løsning med lokal behandling av kloakk.

Sak avventes til det er gjort.

Interpellasjon: Hva vil TISA betyr for Nesodden?

Norge fører hemmelige forhandlinger som kan gi store konsern makt over kommunene og sette mye av den kommunale styringsretten til side. Rødt foreslår:

. Nesodden kommunestyret er i mot tvisteløsninger som gir selskap rett til å gå til søksmål mot stater der dommen fattes av en spesialopprette tvistedomstol. Tvister skal løses gjennom nasjonal rett bygd på nasjonale lover.

2. Nesodden kommunestyret er i mot avtaler som hindrer  reversering av privatisering og  konkurranseusetting.

3. Nesodden kommunestyret ber regjeringen vise åpenhet og at avtalen konsekvensutredes og legges ut til grundig debatt før vedtak fattes.

4. Nesodden kommunestyret støtter vedtak i KS hovedstyre 22.6.2015

Se hele interpellasjonen her http://nesodden.roedt.no/interpellasjon-om-tisa-fra-rodt/