Kommunestyremøtet 22 oktober: Lokal legevakt nedstemt


Det ble fremmet følgende fellesforslag fra FRP, MDG, KRF, R. SV og V:

«Lokalt samordnet tilbud om øyeblikkelig hjelp og døgnlegevakt etableres på Nesodden med oppstart i 2017. Rådmannen bes utrede hvordan dette kan etableres med størst mulig sambruk av ressurser og kompetanse i kommunens helse- og pleie/ omsorgstjeneste. Sak om dette legges fram for kommunestyret innen våren 2016. Kostnader til forberedelser og etablering legges inn i budsjett for 2016, og til drift fra 2017.»

Votering: Interpellasjonen fikk 15 stemmer (2 FRP, 1 KRF, 4 MDG, 2R, 4 SV og 2 V) og falt

(Arbeiderpartiet og Høyre har 16 stemmer)