Kjellaug Myhre i Amta 12.08.2015


kjellaug_rabulistUnder tittelen: Kryss-rabulisten

Må det gå menneskeliv før det gjøres noe med Oksval
krysset og krysset på Skogheim? Spør Rødts toppkandidat på Nesodden, Kjellaug Myhre. Den tidligere diplomaten, som vedgår at hun er konfliktsky. Men likevel lister
opp en lang rekke kampsaker!

PDF versjon kan leses her

amta-redaktøren
stiller toppkandidatene
spørsmålene som kan
avgjøre valget

Navn:
Kjellaug Myhre
År: 71
Parti:
rødt
Fartstid i politikken:
5 år
Bosted:
Fjordvangen

1
hva gjør du i sommer?
Forbereder innspurten i valgkampen.

Arbeider som seremonileder, vigsler, gravferdstaler og omsorgsarbeider for Human-Etisk Forbund.

2
når starter du valgkampen for
alvor?
Hovedinnsatsen vil starte
tidlig i august.

3
Om du skal nevne ett konkret
tiltak som er aller mest viktig
for deg å gjennomføre de neste
fire årene, hva er det? Ja, kun ett!
Gjeninnføring av heldøgns legevakt
på Nesodden.

4
nevn tre helt konkrete
valgløfter som du regner med
slår godt an hos de yngste i
kommunen.
Borettslag bygget som sosial boligbygging utenfor markedet. Det skal
bli mulig også for ungdom som ikke har velstående foreldre, å skaffe seg
bolig. Nesoddmarka inn under marka-loven!

5
hvor mange flyktninger burde
nesodden egentlig tatt imot de
neste årene?
Flere enn vi gjør: Rødt fremmet interpellasjon til kommunestyret om
at Nesodden, i samarbeid med Sunnaas, skal ta imot hardt skadde flyktninger fra Syria. Det vil avbøte Regjeringens skammelige avslag i fjor, «begrunnet» med at Norge «ikke har kapasitet». Resultatet av Rødts initiativ er at kommunen skal ta imot syv flyktninger i tillegg til vanlig flyktningkvote. Men vi burde ta enda flere!

6
Får vi døgnåpen legevakt på
nesodden innen 2019?
Vi får igjen døgnåpen legevakt fra 1. januar 2017 hvis velgerne
vil. Men da må de IKKE stemme Ap eller Høyre!

7
hvordan ser tangen Brygge ut i
september 2019 om du får det
som du vil??
Da vil Tangen Brygge området fremstå som inngangsporten til en miljø-
og kulturkommune: Vakker, funksjonell, rolig og moderne. Et sted
hvor vi viser fram hva vi har å by på. Verkstedutsalg og samtidsutstillinger med de mange flotte kunstnerne vi har her på Nesodden. En kafé eller to, kanskje en restaurant til. Starten på kyststiene på begge sider. Hele tuppen vil være regulert til næring
og offentlige formål. INGEN boliger akkurat her, Rødt vil ikke ha en kopi av Aker Brygge. Det vil ikke nesoddinger flest heller! Med enkle midler fikk de stoppet forsøket for få år siden.

8
hvor er det ferdig gang- og
sykkelvei i september 2019
om du får det som du vil?
Den lista er lang. Kortversjon: riksveiene og Kirkeveien. Den fullstendige
lista er lang som et vond år. Beksrudbakken – Fjellstrand, Fjellstrand skole
– Fjellkrysset, Heglundveien – Balsrudveien, Ommen. Bleksli vannverk,
Kløftaveien 106 – Munkerudstubben.Men det er dessverre ikke «bare»mangelen på gang- og sykkelveier
som er livsfarlige her på Nesodden. Må det gå menneskeliv før det gjøres noe med Oksval-krysset og krysset på Skogheim?

9
hvor restriktiv bør nesodden
kommunes reguleringspolitikk være sett i lys av blant
annet øvre utsiktsveisaken?
Sett i lys av denne og en rekke andre graverende saker må kommunestyret
begynne å opptre som reguleringsmyndighet og slutte å overlateNesoddens framtid til utbyggere som
utelukkende tenker stor profitt. Politikerne må begynne å tenke bærekraftig utbygging og den gangbare
bygda. Vi må begynne å ta vare på vårt biologiske mangfold, ikke ødelegge det ved å selge ut verneverdige områder bitevis og uten noen kontroll på helhetsvirkningen.

10
eiendomsskatt eller
næringsskatt, eller begge
deler innen 2019?
Næringsskatt:
Næringsvirksomhet
med store overskudd bør betale næringsskatt som reflekterer inntjeningen bedre enn i dag. Rødt har foreslått, men ikke fått gjennomslag for, fritak for småbedrifter som ikke er profittbasert, så som familiebarnehager og ridesentre. Boligskatt er Rødt imot.

11
hva er det viktigste fattig-
domstiltaket i ditt partis
program i neste periode?
Satsene for sosialbistand er skammelig lave. De må opp på nasjonalt nivå
– MINST! Sosial boligbygging er ogsåen forutsetning for at alle nesoddinger skal kunne skaffe seg et sted å bo.Og det er en menneskerett!

12
hvordan bør politikerne
engasjere seg mer i
næringsutviklingen på nesodden
de neste fire årene?
Regulere betydelig tomteareal til næring alene. Konseptet «bolig og næring» resulterer så å si alltid i bare, eller nesten bare, boligbygging. Gamle Knuts Kolonial er et grelt eksempel: Der var alle enheter som skulle vært avsatt til næring, utstyrt med kjøkken og bad! «Næring» er redusert til nesten bare Pizza’n. Det vi trenger, er fellesbygg for næring og tilrettelegging for kultur og kystnæring.

13
hvilken Oslofjord-forbindelse ønsker du??
Oslofjordforbindelsen er langt ifra tilfredsstillende. Rødt vil arbeide for miljøvennlige gassferger, utvikling av hurtigbåt-tilbudet og, som «straks»-tiltak, fergeforbindelse fra Fagerstrand med anløp langs hele Vestsiden. Vi er imot både bru og utvidelse av Oslofjord-tunnelen. Med en fornuftig transportpolitikk – der blant annet trailertrafikken går med tog fra Ski til Drammen og det vidløftige broprosjektet og tunnelutvidelsen skrinlegges – kan det frigjøres mange milliarder til skikkelig innfartsvei til Nesodden og til gjennomgripende utbedring av trafikksikkerheten langs fylkesveiene.

14
For eller mot kommune-
sammenslåing?
– MOT! Selvsagt! Det dreier seg igjen om demokrati. Beslutningene skal
tas så nær dem det angår, som mulig.Lokalkunnskap er uvurderlig for at et
samfunn som vårt skal kunne fungere på innbyggernes premisser. Rødt
arbeider for grender hvor man kan gå mellom hjem, skole, butikk, lokale samlingspunkter og stoppesteder til buss. Dette blir en umulighet dersom beslutningene som angår nesoddingene og deres livsbetingelser, skal tas på Ski eller i Oslo! Det dreier seg om noe så grunnleggende som medvirkende demokrati.

15
hvem blir ordfører på
nesodden etter valget??
Det er opp til velgerne å avgjøre. Ønsket fra Rødts side er selvsagt et brudd i hegemoniet til Ap-Høyre-alliansen. Vi trenger en handlekraftig ordfører som er lydhør for nesoddingenes prioriteringer og ønskemål. Rødt vil ha demokrati i hverdagen. Representativt folkestyre må vi selvsagt ha. Men «demokratiet»blir parodisk når det reduseres til å putte en stemmeseddel i urnen annethvert år.

16
hva er du mest stolt av å
ha fått til de siste fire
årene?
Åpning av ny avdeling på Nesoddtunet.

17
hva er dine beste person-
lige egenskaper?
Medmenneskelighet, empati, rettferdighetssans. Dessuten er
jeg resultatorientert og har derfor ingen sans for målehysteriet som har
utviklet seg, etter at særlig British Council bar den ulykksalige «New Public Management»-
ideen inn i norsk utenrikstjeneste rundt årtusenskiftet. Derfra spredte den seg som
den rene farsott. Byråkratiets versjon av Svartedauen.

18
hva er din største
svakhet?
Mine svakheter er
mange. Slik er det for alle mennesker – ellers ville vi ikke ha
vært det. Mennesker, altså. Derfor velger jeg ut tre, av et
vidt spekter. Konfliktskyhet som gjør at jeg viker unna av og
til, der jeg burde ha slått i bordet. «Diplomat-oppdragelsen»
min kanskje? Et temperament som av og tar ut sin «rett» – og
DA slår jeg i bordet så det høres! At jeg har så vanskelig for å
si NEI! En av mine mange, flotte svigerinner ga meg en gang
en bok som heter «Lær å si nei» og kommanderte meg til å lese
den. Dessverre tok jeg ikke lærdommen med meg videre.

19
hvilken politiker i
kommunestyret
liker du aller best,
og hvorfor? Og nei, du får ikke
velge en ifra ditt eget parti?
KrFs Henning Korsmoe. Han er ærlig, poengtert og grundig.
Dessuten har han masse humor og underfundige replik-
ker.