Interpellasjon om TISA fra Rødt


Norge forhandler sammen med 50 andre land om tjenesteavtalen TISA. Samtidig forhandler EU og USA om investerings- og handelsavtale (TTIP) som vil få virkning i Norge gjennom EØS-avtalen. Regjeringa har i tillegg lagt fram et forslag om bilaterale investeringsavtaler, et forslag som åpner for at Norge kan inngå avtale om tvisteløsninger som gir multinasjonale selskaper rett til å saksøke en stat som vedtar politisk noe som rammer selskapets mulighet for profitt. Det opprettes separate, private domstoler for formålet.

Politiske vedtak om miljø – vann, luftforurensing, energi -, tiltak mot sosial dumping, undervisning og helse, transport, og konsesjonsbestemmelser er bare noen eksempler på potensielle nye markeder der lokal regulering kan komme i veien for et stort selskaps profittmulighet. Risiko for å få høye erstatningskrav mot seg vil redusere den politiske handlingsfriheten i stat, fylke og kommuner, og blir dermed et angrep på vårt demokratiske prinsipp.

KS vedtok i sitt hovedstyremøte 22.juni 2015 å støtte posisjonene som europeisk kommunesektor og Regionkomiteen har inntatt om forhandlingene:

1. Potensielle negative resultater for kommuner og fylkeskommuner diskuteres gjøres kjent og diskuteres åpent, i rådgivende grupper.

2. Bruk mulighetene for å unnta tjenester som anskaffelsesregelverket gir muligheter for.

3. Hensynet til utenlandske investorer skal ikke komme i veien for at myndighetene kan fortsette å beskytte folkehelse-, miljø-, forbruker- og arbeidslivsinteresser.

 Er ordføreren enig i at tvisteløsningsmekanismer som gir selskaper mulighet til å saksøke stater kan være til hinder for kommunal handlefrihet og lokaldemokrati?

Er ordføreren enig i at rettsvesenet vil svekkes gjennom at slike tvisteløsningsmekanismer avtalefestes?

Er ordføreren enig i at avtaler som hindrer reversering av politiske vedtak svekker folkestyre og lokaldemokrati?

Er ordføreren enig i kravet om åpenhet om forhandlingene og konsekvensutredning før vedtak (ref. hovedstyret i KS)?»

Forslag til vedtak:

1. Nesodden kommunestyret er i mot tvisteløsninger som gir selskap rett til å gå til søksmål mot stater der dommen fattes av en spesialopprette tvistedomstol. Tvister skal løses gjennom nasjonal rett bygd på nasjonale lover.

2. Nesodden kommunestyret er i mot avtaler som hindrer  reversering av privatisering og  konkurranseusetting.

3. Nesodden kommunestyret ber regjeringen vise åpenhet og at avtalen konsekvensutredes og legges ut til grundig debatt før vedtak fattes.

4. Nesodden kommunestyret støtter vedtak i KS hovedstyre 22.6.2015:

Vedtak i KS hovedstyre 22. juni 2015:

KS støtter posisjonene som europeisk kommunesektor gjennom CEMR og Regionkomitéen har vedrørende forhandlingene om en frihandels- og investeringsavtale mellom EU og USA, TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Det samme gjelder TISA-forhandlingene.

KS forventer at potensielle negative resultater for kommunenes og fylkeskommunenes handlefrihet diskuteres åpent. KS ber regjeringen organisere rådgivende grupper, med deltakelse fra KS/kommunesektoren. KS ønsker seg også en konsekvensutredning av TTIP og TISA-avtalene knyttet til spørsmål om lokaldemokratiet, og påfølgende åpen høringsprosess, før regjeringen signerer endelig.

KS anmoder regjeringen v/ Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om å arbeide for å sikre den lokale og regionale handlefriheten i de pågående forhandlingene om TTIP og TISA. Det gjelder særlig:

– Retten til å velge hvordan tjenester som vann- og energiforsyning, renovasjon og avløp, redningstjeneste, de offentlige helse- og sosialtjenester, offentlig transport, boligbygging og tiltak innen byplanlegging, byutvikling og utdanning skal organiseres. Det omfatter lokale og regionale myndigheters mulighet til å reversere en markedsåpning av lokale og regionale offentlige tjenester.

– Mulighetene som anskaffelsesregelverket gir for å unnta tjenester (terskelverdier, egenregi, interkommunalt samarbeid, sektorer som er unntatt vann eller redningstjenester).

– At eventuelle regler for å sikre utenlandske investorer utenfor det ordinære rettssystemet ikke begrenser regionale eller lokale myndigheters mulighet til å vedta restriksjoner/tiltak for å beskytte folkehelse, miljø, forbrukerinteresser og arbeidstaker-/arbeidsgiverinteresser innenfor rammen av nasjonal lovgivning.

– Når det gjelder TISA vil KS, i likhet med europeisk kommunesektor, gå i mot at det forhandles med basis i et negativ-liste-system.