HVOR GÅR DE GRØNNE ETTER VALGET?


Arbeiderpartiet og Høyre har fått med seg MDG i et valgteknisk samarbeid. De har også inngått en 15 punkts avtale. Punktene i avtalen virker til dels lite forpliktende, men har heller ikke et innhold som ikke de andre partiene stort sett kan slutte seg til.

Spørsmålet nå er i hvilken grad MDG nå også føler seg forpliktet til å støtte Ap og H politisk. De tre partiene har blitt enige om å redusere størrelsen på to av de fire hovedutvalgene fra 9 til 7 medlemmer. Dette gjelder Helse- og omsorgsutvalget og Skole- og oppvekstutvalget. Det betyr at de gjenværende partiene (SV, Venstre, Rødt, Frp og KrF) må dele på kun to representanter i disse to utvalgene. I en epost skriver ordføreren på vegne av de tre partiene:
”Til Frp, KrF, Rødt, SV og Venstre
I formannskapsmodellen velges formannskapet av og blant kommunestyrets medlemmer etter forholdstallsprinsippet, noe som betyr at formannskapet skal speile kommunestyrets partipolitiske sammensetning. Det samme prinsippet for representasjon har også vært retningsgivende for sammensetning av de politiske utvalgene i Nesodden. Vi har tatt utgangspunkt i partienes mandater i kommunestyret, og valgt inn representanter forholdsvis ut fra dette. Basis har ikke vært prosentvis oppslutning i valg.
En viktig hensikt med å velge mindre utvalg er å tilrettelegge for mer gjennomgående representasjon. Dette kan også støtte opp under ønsket om at utvalgene tar en klarere politisk styringsrolle. I tillegg er det selvsagt viktig å sikre forholdsmessig partirepresentasjon, kjønnsbalanse mm. Vi vil derfor stå ved vårt forslag om å gå ned på størrelsen på HO-utvalget og SKO-utvalget til 7, slik at disse har like mange medlemmer som kulturutvalget har hatt i perioden 2011-2015.
Med hilsen Arbeiderpartiet, Høyre og Mdg v/Nina Sandberg”
Videre har de fem ”opposisjons”partiene blitt enige om en tekst til et leserbrev som kritiserer ordførerens manglende informasjon til øvrige politikere i forbindelse med rådmannens vedtak om innkjøpsstopp. Denne ønsket ikke Solum å være med på.
Spørsmålet er derfor: Ingen ting i 15-punktsavtalen tilsier at MDG ikke skal kunne ta et annet standpunkt enn Ap/H i disse to sakene. Hvorfor velger Solum da side? Spørsmålet bør jo være interessant for de 1257 som stemte på MDG, og som vel så på dem som noe ”nytt”, og ikke en styrking av AP/H-blokken.
Eivind Reiersen, Nesodden Rødt