Hva er Arbeiderpartiets arbeidsgiverpolitikk?


Sunday, May 17, 2015

Arbeidsgiverpolitikk et Arbeiderparti verdig?

Åpent brev til ordfører Sandberg:

23 mars sendte jeg følgende spørsmålene under til Nina Sandberg.
I et oppslag i AMTA vedrørende at en ansatt var fjernet fra kriseteamet reiser det seg noen prinsipielle spørsmål.
Bakgrunnen for spørsmålet er rådmannen sin uttalelse om at nye krav til utdanning var årsaken til at oppgaven var fratatt en som har vært med å bygge opp og drive kriseteamet gjennom mange år. Rødt synes det er viktig å reagere når slike historier blir kjent.
Ordføreren har unnlatt å ta opp spørsmålet på de to siste kommunestyremøtene, men svarer skriftlig 13 mai. Å legge saken på is i nesten to måneder er også et svar.
Spørsmål og svar:
  • Har ikke ansatte skriftlige arbeidskontrakter også angående tilleggsoppgaver de har for kommunen slik som deltagelse i kriseteamet? Dersom nei – vil ordfører sørge for at det foreligger?
Svar: Det foreligger ikke spesifikke kontrakter med beskrivelse av arbeidsoppgaver for det enkelte medlem av teamet. I stedet har vi en generell beskrivelse for alle medlemmer om hvilke oppgaver som skal løses, ordning med vakttelefon osv. Det er en avtale om godtgjøring med den enkelte for å være i beredskap, og at man skal forholde seg til den til enhver tid gjeldende instruks for kriseteamet.
  • Er det en praksis i kommunen at ansatte kan taes fra oppgaver de har hatt i lang tid når det kommer nye bestemmelser om krav til utdanning. Kan krav til utdanning gies tilbakevirkende kraft?
    Svar: Dersom det gjennom nye lover, retningslinjer etc. kommer nye utdannings-/kompetansekrav, kan dette medføre at medarbeidere som ikke innehar nødvendig utdanning/kompetanse blir omplassert til andre oppgaver. Når det gjelder krav om en spesiell utdanning kan det som en overgangsordning i noen tilfeller bli gitt dispensasjon fra utdanningskrav, dersom angjeldende medarbeider vurderes å inneha den nødvendige kompetansen.
Normalt i arbeidslivet er ansettelseskontrakter og stillingsbeskrivelser som sier hva du skal gjøre. Her har kommunen tydeligvis ikke det. Ordføreren ser ikke det som noe problem. Rødt ønsker ryddige avtaler og ber ordfører om at det lages.
Dernest godtar ordfører allment at nye kompetansekrav kan være årsak til å frata ansatte arbeidsoppgaver. Sandberg tar ingen forbehold. Vi lever i et arbeidsliv hvor kunnskapskrav endres hele tiden. På en god arbeidsplass løses dette med kontinuerlig etterutdanning og opplæring. Å frata ansatte arbeidsoppgaver skal sitte langt inne. Når ordfører ikke tar noen forbehold betyr det stor usikkerhet for ansatte. I prinsippet kan et hvert nytt dataprogram eller lovendring bety at du mangler kompetanse og kan miste arbeidsoppgaver du egentlig er ansatt for å utføre. Sammen med manglende skriftlighet ser vi et arbeidsliv hvor du kan behandles etter sjefen sitt forgodtbefinnende.
Ser ikke ordfører noen begrensinger i kommunens mulighet til å ta fra ansatte oppgaver?
Som arbeidsgiver er det kommunestyret som er ansvarlig for denne politikken, uten at det meg bekjent noen gang er diskutert der. Vil ordfører ta initiativet til en debatt om disse spørsmålene?
Geir Christensen
Rødt