Et angrep på de svakeste


Allerede i dag sliter Nesodden kommune med å dekke behovet for sykehjemsplasser og nødvendige hjemmetjenester. Men situasjonen blir ikke noe bedre i åra som kommer fordi befolkningen på Nesodden blir eldre. I løpet av fem år vil antall personer som er over 67 år øke med nærmere 100. Noe av denne utfordringen har rådmannen sett og tatt konsekvensen av i sitt forslag til budsjett for 2016 og økonomiplanen for 2017-2019. Sykehjem og hjemmetjenester vil ha behov for bl.a.22 nye stillinger i denne perioden til en samlet kostnad på ca. 43 mill. kroner.

Utrolig nok nekter AP, H og MDG i sitt reviderte framlegg til økonomiplan å ta disse harde fakta inn over seg og fjerner fra sitt budsjett denne helt nødvendige økninga av stillinger. Dette gjøres til og med uten noen særskilt begrunnelse og framstår derfor som et direkte angrep på de eldre i kommune for å få det samlede budsjettet til «å gå opp». Blir dette gjennomført kan denne delen av helsetjenesten på Nesodden bryte helt sammen.

Noe begrunnelse for dette dramatiske angrepet på kommunenes helsetjenester gis det som sagt ikke. Men som et forsøk på å tilsløre dette kuttet sies det at « Kommunestyret tar aktivt stilling år for år til de utfordringene som kommer.» Til dette er å si: For det første vil det ikke være penger til å dekke dette behovet. Av innsparingen på 43 mill. kr er kun 18 mill kr. satt på fond, mens resten er brukt til saldering. For det andre vil en slik tilnærming til det behovet alltid være på etterskudd og ha form av midlertidige kriseløsninger.

Ser en dette i sammenheng med privatiseringen av matserveringen på Nesoddtunet, virker det som det nye flertallet i kommunestyret (AP, H og MDG) har valgt en sosialpolitisk linje som går ut på å la de eldre og svakerestilte bære hovedtyngden av kommunens skakkjørte økonomi og økonomistyring.

Nesodden Rødt
Odd Edvardsen