En forsvarlig flyktningepolitikk – uttalelse fra Nesodden Rødt


Kommunestyret skal onsdag 3. februar diskutere om vi på Nesodden skal ta ansvar for våre 47 tildelte flyktninger også i 2017. På bakgrunn av at Høyre og Arbeiderpartiet i siste formannskapsmøte sørget for å få vedtatt at dette skal gjøres avhengig av at staten dekker alle utgifter fullt ut, vil Rødt markere følgende:
1) Norges ansvar for flyktningestrømmen.
Norge har med sin utenrikspolitikk og sin deltagelse i invasjon etter invasjon bidratt til å forverre forholdene i flere land og skape store strømmer av flyktninger. Vi krever at regjeringen avstår fra ytterligere militære operasjoner i andre land og fører en fredsrettet utenrikspolitikk.
2) Hjelp til nærområdene.
Vi krever at regjeringen gjenopptar bistandsprosjektene som ble fjernet i statsbudsjettet for 2016 og i tillegg tar ansvar for minst 100 000 syriske flyktninger i Libanon eller Tyrkia,.
3) Bosetting av flyktninger på Nesodden.
Vi forventer at alle utgifter knyttet til bosetting av flyktninger dekkes av staten. Alle kostnader kommunen får, må faktureres staten. Vi krever derfor at regjeringen endrer regelverket slik at alle utgifter kompenseres.MEN: Vi ønsker IKKE å bruke mennesker i nød som brekkstang i en kamp med staten om økonomiske spørsmål. Nesodden kommune må respektere folkeretten og bosette det antallet flyktninger staten ber om, og vi ber om at kommunen iverksetter følgende tiltak for å få det til:
1 Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe boliger for inntil 10 millioner til bosetting av flyktninger.
2 Det tas kontakt med eieren av hybelhuset i Steinveien og med Sunnaas Sykehus med sikte på overtakelse eller leie av tilgjengelige hybelleiligheter til flyktningformål.
3 Det tas kontakt med Sunnaas Sykehus med henstilling om å gjøre de delene av det gamle sykehuset som fremdeles ikke er revet, tilgjengelige for flyktningformål.
4 Det tas kontakt med eierne av mulig egnede feriehjem på Nesodden for å kartlegge muligheten for å disponere disse til flyktningformål.
5. Nesoddens befolkning engasjeres med sikte på å leie ut hybler til enslige asylsøkere og fungere som fosterhjem for mindreårige.Tiltak for å unngå økende sosiale problemer
Vi forventer følgende tiltak fra regjeringen:Omfattende sosial boligbygging (boliger med husleieregulering) og andre bolig- og sysselsettingstiltak.Fjerning av alle nye regler som gjør sosial dumping mulig

Efthimios Karantonis Kjellaug Myhre Nesodden Rødt

Bildecredit:Photosforclass.com