Kommunestyret


Budsjett 2020 – Hva vil Rødt

Hovedpunktene i Rødt sitt budsjettforslag er: Forslag som kan redusere forskjellene i kommunen. Det er bl.a.: Økte midler på driftsbudsjettet, både en rekke enkelttiltak som kantine på Nesoddtunet og vikarmidler samt en pott til fordeling etter rådmannens vurdering av hvor presset er størst. Fattigdomstiltak, som handler om å holde barnetrygden […]


Kommunestyremøtet 3.Februar

*Bergerskog* Ingen respekt for loven om biologisk mangfold. Etter at vi på under hundre år har utryddet halvparten av artene som finnes i verden og ødeleggelsen av naturmangfoldet er forstått som en krise på linje med klimakrisen har Norge fått en lov om biologisk mangfold. Som vanlig når det er […]


En forsvarlig flyktningepolitikk – uttalelse fra Nesodden Rødt

Kommunestyret skal onsdag 3. februar diskutere om vi på Nesodden skal ta ansvar for våre 47 tildelte flyktninger også i 2017. På bakgrunn av at Høyre og Arbeiderpartiet i siste formannskapsmøte sørget for å få vedtatt at dette skal gjøres avhengig av at staten dekker alle utgifter fullt ut, vil […]


Kommunestyremøtet 17/12

Fjellstrandkrysset vedtatt å gjøres farligere. Persillengen er et nytt stort boligområde nord for Fjellstrand skole. Trafikken fra feltet skal komme ut i Fjellveien mellom Skolen og Fjelstrand skole og vil bety betydelig økt trafikk i området. SV og Rødt foreslo følgende rekkefølgebestemmelse: «Før det gis igangsettelsestillatelse til tiltak for feltene […]


Kommunestyremøtet i desember

Kommunestyremøtet 10/12 Kommunal sats opprettholdt i barnehagene Rådmannen foreslo, litt kryptisk formulert, å fjerne lav betalingssats for barnehagebarn. Foreldre med inntekt under 3G betaler kr 1064,- i måneden. Etter rådmannens forslag ville prisen øke til ca 1450 kroner. Forslaget hadde gått ubemerket gjennom Skole og oppvekstutvalget. Etter forslag fra Rødt […]


Kommunestyret 26.11: Store beslutninger på kort tid

På torsdag skal kommunestyret ta stilling til over 20 forskjellige saker. Arbeiderpartiet og Høyre har sikkert avtalt utfallet på forhånd, for noen skikkelig diskusjon er umulig på så kort tid. Her er noen hovedsaker for Rødt: Trafikksikkerhetsplan: En etterlengtet plan kommer til behandling. 270 innspill er kommet, men svært få […]


Interpellasjon om TISA fra Rødt

Norge forhandler sammen med 50 andre land om tjenesteavtalen TISA. Samtidig forhandler EU og USA om investerings- og handelsavtale (TTIP) som vil få virkning i Norge gjennom EØS-avtalen. Regjeringa har i tillegg lagt fram et forslag om bilaterale investeringsavtaler, et forslag som åpner for at Norge kan inngå avtale om […]


Kommunestyremøtet 22 oktober: Lokal legevakt nedstemt

Det ble fremmet følgende fellesforslag fra FRP, MDG, KRF, R. SV og V: «Lokalt samordnet tilbud om øyeblikkelig hjelp og døgnlegevakt etableres på Nesodden med oppstart i 2017. Rådmannen bes utrede hvordan dette kan etableres med størst mulig sambruk av ressurser og kompetanse i kommunens helse- og pleie/ omsorgstjeneste. Sak […]


Rødtforslag til kommunestyremøtet 12 Juni 2014

57 Interpellasjoner Grendehuset Vedtaksforslag: Rådmannen bes leie ut ledige lokaler for skoleåret 2014/15 i Grendehuset snare 60 Status og mål i økonomiarbeidet 1. tertial: Endringsforslag: Punkt 3 (helårseffekter) utgår. 61 redegjørelse for innsparinger Endringsforslag: punkt 1: Ansettelesstoppen oppheves. Varige stillinger tilsettes fast. Stillinger vedtatt i budsjettet ansettes. Punkt 2: Vaktmesterstilling […]


Rødtforslag kommunestyremøte 21 juni 2013

Interpellasjon Eventuelt forslag til vedtak: Kommunestyret ber rådmannen bekjentgjøre kommuneplanens innhold om ytringsfrihet. (Åpenhet mellom ansatte, innbyggere og politikere er et bærende prinsipp. Ansatte har rett og plikt til å informere om forhold som er av betydning for brukere og ansatte.) 052 Plan for fysisk aktivitet.. Støtter innstillingen med følgende […]