Bompenger – ofte til skade for miljøet


Å få redusert behovet for pendling(reising) og få overført mye nødvendig trafikk fra bil til kollektive reiseformer er svært viktig. Bompenger virker motsatt – til framvekst av mer biltrafikk. Rødt har konsekvent gått mot å bruke bompenger somsærskatt/betalingsordning for veiutbygging.
Våre begrunnelse er:
 
Bompenger gir lett tilgang til betaling for veiutbygging og medfører at veier blir prioritert foran kollektivutbygginger. Et godt eksempel er den nye tunnelen under Oslofjorden som hovedsaklig skal bompengefinansieres. Det er et prosjekt som først og fremst gir konkurransefortrinn til tungtransport på vei i forhold til gods på jernbane og bringer mere tungtransport over på vei.
Trafikkmengden (ca 7500 biler i døgnet) gjør ikke firefeltsvei nødvendig under Oslofjorden. Tunnelen til foreløpig 3,5 milliarder bygges i hovedsak «for å bedre sikkerheten». Det er en kjent sak at ulykkene er knyttet til tungtrafikken. De drøyt 1000 trailerne daglig mellom Sverige/Østfold og Buskerud/Vestlandet er det altså vi skal bygge tunnelen for. For den prisen kunne vi fått langt mer enn 1000 trailer over på ca. 40 godstog med utbygging av godsterminaler m.m.
Å stenge tunnelen for tungtrafikk og bruke pengene på å få godtrafikk over på tog på denne strekningen hadde gitt langt bedre sikkerhet, ikke bare i tunnelen, men på strekningene mellom Svenskegrense og Bergen. Fordi det er lett å finansiere veier med bompenger blir slike sammenligninger ikke gjort. Og vi får kjempeinvesteringer, grunngitt i trafikksikkerhet, som i realiteten øker mengden trailere på viktige veistrekninger. Det betyr redusert sikkerhet totalt sett.
 
Bompenger rammer sosialt skjevt og legger belastningen for fornuftig veiutbygging på få.
Et eksempel er den nye innfartsveien til Nesodden. Den er samfunnsmessig fornuftig. All varetransport og kollektivtrafikk mellom Nesoddlandet og Follo går på vei. Nåværende bakker skaper kaos noen dager hver vinter. Veien blir til gled for hele samfunnet og bør finansieres over en skatteseddel med progressiv skatt på inntekt og formue. Nå kommer all trafikk inn og ut av Nesoddhalvøya til å bli skattelagt. Det rammer spesielt pendlerne som reiser daglig mellom Nesoddhalvøya og andre deler av Follo. Det blir også en ekstraskatt når du skal fornye pass eller gjøre andre nødvendige æren i vårt planlagte langreiste samfunn.
Kollektivtrafikken er svært dårlig og er ikke mulig å bruke for mange. Vi sjekket RUTER. Heller ikke nå er det mulig å komme fra Nesodden til Ski og begynne på jobb klokka 07:00 som en av oss har gjort i mange år. Det er mulig å komme på jobb kl 08:00 hvis du reiser fra nordre Nesodden ca 06:10.
Her er altså ikke kollektivtilbudet slik at det er noe reelt alternativ.
 
Bompenger er en dyr skatteform. Opp mot 30% av pengene som kreves inn går til administrasjon/renter m.m.
Trafikkregulerende tiltak
 
Rødt kan støtte bompenger/veiavgift brukt som trafikkregulerende tiltak. Dette gjelder f.eks trailerne som kjører fra svenskegrensa til Bergen parallelt med jernbanen. Det gjelder også for de som kjører matpakka si i bil mellom steder med god kollektivtrafikk.
Tilsvarende tenker vi om parkering. Tangen brygge kan godt koste dyrt. Der er kollektivtrafikken så god at bilbruk er luksus. Avgiften på Fagerstrand brygge burde sløyfes. Den har ingen trafikkregulerende virkning.
Geir Christensen
Nesodden Rødt