Avgiftsparkering – Tangenten og Kongleveien


Wednesday, November 12, 2014

Avgiften for å parkere har hatt stor virkning.

Av de negative er at presset på naboveier og innfartsparkering har blitt stort. Misnøyen blandt ansatte er stor og presset på kommunens bil pool øker. Det sies at kommunen har mistet medarbeidere som har fått store belastninger som følge av avgiften. Det ser ikke ut som inntektene av automatene blir så store som forutsatt.
I kommunestyremøtet som behandlet saken i 2013 ble rådmannen bedt om å drøfte saken med de ansatte. Vi ber om at møtebok for disse drøftelsene legges fram. Dersom dette ikke er gjennomført ber vi om at slike drøftelser holdes.
Forslag til vedtak:

«Kommunestyret ber rådmannen om å drøfte med de ansattes organisasjoner tiltak for å avbøte de negative virkningene av parkeringsavgiften. På bakgrunn av disse drøftelsene og vurderinger av hele trafikkbildet bes rådmannen legge fram forslag til avbøtende tiltak for kommunestyret i desembermøtet. Automatene taes ut av bruk til dette er gjort.»

Avbøtende tiltak kan være:
  • Kommunen reserverer et antall gratis parkeringsplasser som rådmannen, i samarbeid med fagforeningene, tildeler ansatte etter særlige behov samt til kommunens egne biler.
  • Skilting i særlig belastede nabogater. Tilsetting av parkeringsvakt for særlig å følge opp dette.
  • Gratis handicap-parkering.

Her har sikkert fagforeningene flere innspill. Med så sterk utbygging som det er på Tangen er parkeringsregulering nødvendig, men med samarbeid og tilpassningsdyktighet kan det gjøres mindre konfliktfylt.