Nesodden Rødt sitt program 2007-2011:

En allsidig kommune - ikke soveby for Oslo - Næringspolitikk - Miljø - Mot privatisering og konkurranseutsetting - Barnehager - Skoler - Helse - Fattigdom - Bolig - Ungdom - Kollektivtrafikk og kommunikasjon - Kultur - Idrett - EU-WTO - Styrk kommuneøkonomien - Hvorfor stemme Rødt?

EN ALLSIDIG KOMMUNE – IKKE SOVEBY FOR OSLO

Sentraliseringspolitikken fører til et sterkt press på Nesodden for økt boligbygging og utvikling av kommunen som soveby for Oslo. Nå bor over en million mennesker i Oslo/Akershus på 2,4 % av landets areal. Langtidsprognoser som bl.a. Follorådet har fått utredet antyder en dobling av befolkningen på Nesodden. Dette gir en rekke negative virkninger:

· Økt pendling, som sliter både på folk og miljø.

· Nedbygging av grønne lunger og bymessig utvikling - særlig i nord.

· Sovebypreg med svakt utviklet næringsliv og lite kulturell aktivitet.

· Store investeringer som gir lånegjeld og ekstra stram kommuneøkonomi.

Det er mulig å utvikle Nesodden som en allsidig kommune med de kvalitetene som gjør oss attraktive. Det krever en bevisst plan for å motvirke sovebyutviklingen og for en allsidig kommune. Det krever sterk styring med kapitalinteresser som er på jakt etter kortsiktig profitt. Rødt ønsker

Til toppen

NÆRINGSPOLITIKK

En allsidig kommune betyr vektlegging på etablering av arbeidsplasser. Vår særegne befolkningssammensetning må være et positivt utgangspunkt. Kunstnerprosjektet på Sandvold er et eksempel på hvordan kommunen kan støtte opp om å utvikle lokale initiativer. Rødt vil jobbe for at

Til toppen

MILJØ

Klimatrusselen gjør at vi må se på våre energiløsninger med nye øyne. Alle klimautslipp er i utgangspunktet lokale, og stiller krav til lokale initiativ. Utbyggingspresset på Nesodden forsterker miljøutfordringene. Nesodden kommune må utarbeide en egen klima- og energiplan med målsetting at Nesodden blir en klimanøytral kommune. Rødt vil

Til toppen

MOT PRIVATISERING OG KONKURRANSEUTSETTING

Konkurranseutsetting og privatisering er ingen naturgitt utvikling. Den er drevet fram av internasjonale organer. Høyrepartiene kaller dette "effektivisering", men i virkeligheten er det å legge til rette for at privat kapital skal komme inn på det offentlige markedet. For brukerne betyr dette økte forskjeller og (ofte) dårligere tilbud. For de ansatte betyr det økt arbeidspress og uthuling av faglige rettigheter og pensjoner. Rødt vil

Til toppen

BARNEHAGER

Selv om dekningsgraden på Nesodden nå er på 83 % står fremdeles mange i barnehagekø. Det blir riktignok opprettet en del midlertidige plasser i løpet av høsten 07, men det viktigste er å få permanente plasser nok til full dekning. Rødt ønsker ikke mammutbarnehager på 8-10 avdelinger, men mener 4-avdelingsbarnehager er en bra størrelse både for barn å være trygge i, og for voksne å ha oversikt over. Vi ønsker også at barnetallet på avdelingene ikke skal overskride 9 (0-3 år) og 18 (4-6 år).

Pga. den store utbyggingen de siste par årene blir det vanskelig å skaffe førskolelærere. Dette må kommunen arbeide for å løse. Videre vil vi ha økt bemanning - minimum ved at det gjeninnføres kjøkkenhjelpstillinger i alle barnehager over to avdelinger.

Rødt vil fortsatt ha graderte satser, også når (dersom) regjeringen innfrir løftet om ytterligere senking av satsene. Rødt vil arbeide for

Til toppen

SKOLER

Det største angrepet på skolen de siste årene var å fjerne klassebegrepet. Dette har ført til - på tross av departementets pålegg - at lærertettheten har gått ned. De siste to årene har antall elever i grunnskolen på Nesodden steget fra 12.7 til 13.94 elever pr. årsverk. Skolene har tatt mye av kuttene de siste tre årene, og antall årsverk er redusert med 21. Samtidig krever Kunnskapsløftet en kraftig økning i driftsmidler.

Uavhengig av planene for Rådhus mm på Tangen, må arbeidet med ny ungdomsskole settes i gang umiddelbart. Det må også startes planlegging av en ny barneskole på nordre Nesodden.

Satsene på SFO er snart like høye som i barnehagene! Rødt vil ha graderte satser snarest, og på sikt gratis SFO, samt en styrket bemanning. Rødt vil arbeide for

Til toppen

HELSE

Rødt vil arbeide for

Til toppen

FATTIGDOM

Rødt mener at fattigdom er samfunnsskapt, og ikke en egenskap ved individet. Vi ønsker et Nesodden med like rettigheter for alle, der ikke enkeltmennesker og grupper marginaliseres. Et samfunns kvalitet måles ut fra hvordan vi tar oss av de vanskeligstilte. Hva slags oppvekst barn får, skal ikke avgjøres av foreldrenes lommebok. Det er  ikke mange fattige på Nesodden, men det er mennesker som er forhindret fra å kunne delta i samfunnsaktiviteter som andre tar som en selvfølge. Barn og ungdom kan ikke være med på fritidsaktiviteter, og familier har ikke råd til sportsutstyr eller ferier. Trygdede og eldre har ikke råd til medisiner eller sosiale aktiviteter. Rødt vil

Til toppen

BOLIG

Kommunen er utsatt for et stort utbyggingspress, på linje med mange andre Akershuskommuner. Infrastrukturen (vann, avløp, skoler osv.) tilsier en lav utbyggingstakt. For å bevare et best mulig botilbud på Nesodden vil Rødt

Til toppen

UNGDOM

"Bussing"kulturen viser tydelig at ungdomstilbudene i kommunen ikke holder mål. Det er viktig å skape en identitet for ungdom Nesodden. Tilbudet må utvides slik at alle aldersgrupper blir tilgodesett. Rødt vil arbeide for

Til toppen

KOLLEKTIVTRAFIKK OG KOMMUNIKASJON

Klimatrusselen og Nesoddens beliggenhet gjør utvikling av kollektivtilbudet nødvendig. Flertallet i kommunestyret, anført av Ap, H og Frp, tvang i fjor gjennom anbudsutsetting av båtdriften. Nå ser vi at resultatet av dette er at kommunen har mistet all innflytelse.

Rødt vil derfor arbeide for

Til toppen

KULTUR

I Nesodden kommune bor det mange kulturarbeidere og kunstnere. Dette er en ressurs som vår kommune har og som kan berike kulturen i vårt distrikt i enda større grad enn den gjør i dag.

Rødt går inn for

Til toppen

IDRETT

Det er viktig med ball- og lekeplasser i nærmiljøene for de yngre. Frafallet fra organisert idrett er stor fra 14-15 års alder, og det er nødvendig med et sosialt idrettstilbud også for den ikke-organiserte ungdommen. Rødt vil derfor arbeide for

Til toppen

EU-WTO

EU/EØS og Verdens Handelsorganisasjon (WTO) er de viktigste organisasjonene internasjonal storkapital har for å fjerne offentlige velferdstjenester til fordel for profittbasert virksomhet. Dette førte bl.a. til at Nesoddbåtene ble lagt ut på anbud. Gjennom EØS-avtalen er Norge bundet opp til å følge en rekke internasjonale pålegg. Og når standarden på offentlige tilbud stadig senkes, finner folk det nødvendig å betale private av egen lommebok. Da åpnes det for at private helsetjenester får stort innpass. Når et samlet politikerkorps på Stortinget inndrar kommunenes skatteinntekter, skaper de grunnlaget for offentlig forfall og et voksende privat marked. Rødt slåss mot denne politikken og internasjonal storkapitals klamme grep over kommunepolitikken. Eus tjenestedirektiv legger til rette for ”polske” lønninger i Norge. Kommunen må kreve norsk veto.

Til toppen

STYRK KOMMUNEØKONOMIEN

Kommunes skatteinntekter brukes i all hovedsak til barnehager, skoler, helse og eldreomsorg. Ønsker vi å prioritere disse områdene må kommunenes andel av skatteinntektene øke. Gjennom det siste tiåret har andelen kommunene får igjen av de skattemidlene de betaler inn til staten, skrumpet inn dramatisk. Kommunenes andel av nasjonalproduktet har sunket fra 18 % til 14 %. Mens kommunene og fylkene i 1993 beholdt ¾ av skatteinntektene, er det nå redusert til halvparten. Dette har skjedd under skiftende regjeringer. De siste to årene har næringslivet hatt gode tider og antallet sysselsatte og lønningene har økt. Det betyr økte skatteinntekter og mer penger i kommunekassa, men andelen av samfunnsressursene synker allikevel. Veksten er minst i kommunesektoren.

Dette er en politikk vi i Rødt vil bekjempe med alle midler. Det er kommunene som skal stå for servicetilbud og tjenesteyting, og som er pålagt det offentlige ansvaret for oppvekst, helse og miljø. De markedsliberalistiske kreftene i Norge ser at det er enorme profittmuligheter ved å komme inn på markedet i offentlig sektor.

I kommunestyret på Nesodden har Rødt i mange år kjempet mot innstrammingene i økonomien. Den store private rikdommen i Norge står i grell kontrast med den offentlige fattigdommen. I juni 2002 ble kommunen medlem av Folkeaksjonen Velferd etter forslag fra Rødt. Bare ved å stå sammen med mange andre kommuner og fagforbund kan vi snu denne politikken. Kommunepolitikerne står overfor følgende valg: Entenå være lydig mot de økonomiske rammene som staten fastsetter, og som betyr dårligere kommunale tilbud - eller vise ansvarlighet overfor den delen av befolkningen som trenger god, velfungerende kommunal tjenesteyting.

Etter regjeringsskiftet har Rødt stått alene om dette standpunktet .

Til toppen

HVORFOR STEMME RØDT?

SV har som opposisjonskraft bleknet betydelig etter at de har kommet til posisjoner i kommunen og i regjeringen. Når du blir bundet til masta er det vanskelig å slåss om roret.For å få en endring trengs det et sterkt Rødt i kommunestyret som du kan stole på først og fremst vil ivareta interessene til kommunens innbyggere – mot Stortingets sulteforing og mot en ytterligere privatisering av kommunale tjenester. Nesodden har bevist at sterke folkeaksjoner – sammen med støttespillere i kommunestyret – kan avgjøre kommunepolitikk. Rødt vil jobbe på lag med organisasjoner og folkeaksjoner.

LA KOMMUNENE BEHOLDE SKATTEINNTEKTENE

– INVESTER I SKOLE, HELSE, KULTUR OG VELFERDSTILBUD

Til toppen