STRAKSPAKKE FOR VELFERD !

I statsbudsjettet sviktet Jens og Kristin de fattige. Nesodden kommune kan gjøre mye for å rette opp sviket.
Rødt foreslår:

Vi utfordrer partiene på Nesodden spesielt AP og SV til å være med på å gjenreise grunnmuren i en velferdsstat:


Øk sosialhjelpssatsene til SIFOs minstenorm pris 2,5 mill. kr.
Fakta: Det viktigste tiltaket for å få bort fattigdommen i Norge er å justere sosialhjelpssatsene opp til de satsene Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) har satt som minstenorm for et normalt og verdig livsopphold.  Nesodden bruker statens normalsatser kr 4270, pr. måned som er ca 2000 kroner lavere.  Nesodden betalte ut ca 15 millioner i sosialhjelp i 2006.  Beløpet blir lavere i år. Beregninger fra andre sted antyder at overgang til SIFO-satsene vil øke utbetalingene med 15-20%.

Reduser egenandelene på pleie- og omsorgstjenester pris 0,5 mill. kr.
Fakta: Det tildekkende ordet egenandeler blir vanligvis brukt, men vi snakker egentlig om en usosial ekstraskatt for de gruppene som har aller minst. Nesodden har graderte satser og er langt fra versting når det gjelder egenandeler på hjemmehjelp og trygghetsalarmer.  Allikevel er 11 000 i året for 2 hjemmehjelptimer i uka mye for folk md inntekter på 200 000 årlig.

Senk inngangsbilletten for førstegangskjøp av bolig til ungdom pris kr 0,-
*Det legges klausuler inn i reguleringsplanene som sammen med forhandlinger sikrer at utbygger i utbyggingsprosjekt selger eksempelvis 20 % av boligene til 30 % under markedspris.

*Det opprettes for hvert område ett borettslag som etter avtale med kommunen har prisregulering og kommunal tildelingsrett på boligene.

Fakta: Å skaffe seg sin første bolig er i dag et av de største problemene til ungdom. Etter at Willoch-regjeringa avskaffet all regulering av boligmarkedet har boligprisene tatt helt av. Bare fra år 2000 til i dag har boligprisene økt med 50 %. Nesodden kommune må ta sin del av ansvaret for å gjeninnføre den sosiale boligbygginga. Dette kan være ett skritt på veien. Liknende opplegg er allerede i gang i Trondheim.

Minst 10 nye kommunale utleieboliger med lav husleie - pris 1-2 mill. kr.
Fakta: I alt har Nesodden kommune ca 125 boenheter til utleie. Det er en enorm etterspørsel etter kommunale leiligheter. 10 til 20 nye boenheter pr år kan i løpet av noen år bedre tilbudet betydelig. I 2006 gikk kommunen knapt 1 million i overskudd på de kommunale leilighetene, men vedlikeholdet har betydelig oppsamlet behov og kostnadene ved nye boliger vil påføre kommunen noen nye utgifter.

Innfør graderte satser i skolefritidsordning pris 0,8 mill. kr.
Fakta Rødt foreslo i vår å innføre graderte satser i SFO slik vi har fått flertall for å beholde i barnehagene. Fulltidspris i SFO er i dag 2050,- For barnefamilier er dette en stor belastning på budsjettene. Barn får mindre tilsyn enn de trenger av økonomiske grunner. Med vårt forslag blir laveste sats kr 820 for familieinntekter under 169 000,-

 

Hvorfor trenger vi en strakspakke for velferd?

Vi har en utvikling der forskjellene mellom folk blir større og større.

I ene enden: Lønnseksplosjon for toppene, opsjoner, et skattesystem der rikfolk omtrent ikke betaler skatt (antakelig ett av de mest urettferdige system i verden, i følge Gjems Onstad, professor i skatterett).

Og i andre enden: Lave sosialhjelpsatser, mer og mer press mot sjukelønn og uføretrygd. Flere fattige.

Mye av denne utviklinga henger sammen med statens politikk, men kommunen kan faktisk gjøre ganske mye.

Nesodden får, som presskommune med høye boligpriser, forsterket forskjellene mellom fattig og rik. Den pakken vi foreslår kan gjøre oss til en foregangskommune i fattigdomsbekjempelse. 

Vår pakke koster ikke mer enn til sammen 5 mill kr, altså 1,1 % av kommunens frie inntekter på 454 mill. Men den vil bety svært mye for mange av de innbyggerne som sliter økonomisk. Å innføre disse tiltakene med virkning fra 2008 er fullt realistisk. Det står bare på den politiske viljen.

Dessuten: Det er en sammenheng mellom ressurser og resultater. I 1980 gikk 18 % av nasjonalbudsjettet til kommunesektoren. I 2006 var det 14 %. Dette har skjedd gjennom vedtak i Stortinget som jamt og trutt har redusert kommunenes og fylkeskommunenes inntekter til fordel for statskassa. . Det skjer både under Bondevik og Stoltenberg.  4 % tap = 86 milliarder minus for fylker og kommuner siden 1980. For Nesodden alene handler dette om over 100 millioner. Krav om tilbakeføringer av dette er naturlig.

Her er vår plan, og vi utfordrer andre av Nesoddens partier til se på dette og gi sin støtte til hele planen eller deler av den!

Rødt Nesodden

Til toppen

Tilbake til Meninger