NESODDSKOLEN OG BUDSJETTET!

I Amta 28.11. skrives det at rådmannen skal kutte tre lærerstillinger i neste års budsjett. Dessverre er kuttforslagene mye større enn det.

I samme oppslag sier leder av skole- og oppvekstutvalget Nina Sandberg at skolen har vært fredet i de siste årenes budsjett, og at befolkningsprognosene vil gi gjennomsnittlig 15 færre elever i året fram til 2011. Dessverre er ikke dette heller helt korrekt.

Budsjettet for 2004 ble skåret ned med 2% og for 2005 3%. Det var i denne perioden det forsvant ca. 17 lærerstillinger i Nesoddskolen. I disse to årene var det skole- og oppvekstavdelingen som sto for den værste trøkken for å "redde" budsjettene. Ingen av disse stillingene kom tilbake selv om økonomien i kommunen har vært litt bedre de siste to årene. En målsetting for kommunen er bl.a. "økt voksentetthet i skole og barnehage". Dette samsvarer dårlig når antall elever pr lærer i barneskolen har økt de siste tre årene fra 14.1 til 15.6 på barnetrinnet, og fra 16 til hele 19 på ungdomstrinnet.

Tidligere elevtallprognoser (som Sandberg viser til) antyder en nedgang på 87 elever fra 2007 til 2011, og at det vil fortsette å falle. Men på et seminar i september la økonomisjefen fram nye tall som viser en nedgang på bare 37 elever fram til 2010, og at det etter dette vil bli en svak økning. Det er altså ut fra forventet elevtallsutvikling ingenting som tilsier en reduksjon i stillinger. Tvert i mot, som en følge av nedskjæringene for tre-fire år siden, og nå innføringen av kunnskapsløftet, burde det heller vært en økning.

Rådmannen foreslår et kutt på 1.5 mill til avdelingen. Men i tillegg øker skyssutgiftene med 1 - 1.5 mill, som ikke er plusset på i budsjettet. Dessuten er det ikke kompensert for prisstigning (ca 4%) til driftsmidler, og det er foreslått endring i graderingene i barnehagesatsene. Til sammen betyr dette at det reelle kuttet til sektoren er på ca 4 mill. Dette tilsvarer 8-10 stillinger på helårsbasis (hvor kan det ellers kuttes?), og det dobbelte hvis det skal skje fra 1. august.

Vi i Rødt deler altså fullt ut bekymringene fra Janicke Ruud i Utdanningsforbundet for at utviklingen går i helt gal retning. Og vi er også bekymret for at barn og eldre settes opp mot hverandre.

Hva kan så gjøres med økonomien? Det skal jeg komme tilbake til i et senere leserinnlegg.

Eivind Reiersen
Rødt Nesodden
medl. skole- og oppvekstutvalget

Til toppen

Tilbake til Meninger