Gro Borettslag: Om å tillate hushaier å la ungdommen bo seg fordervet.

Husleie for en 3 roms leilighet i Gro borettslag er for tiden kr 7700 kroner. I tillegg kommer rente og avdrag av innskuddet på kr 265 000 for de som måtte låne til det. Ettersom mesteparten av husleia går til renter på husbanklån stiger den hver gang renta øker.

Dette er leiligheter kommunen tildeler til ungdom under 35 år og som er prisregulerte fordi det skal være ett godt tilbud til førstegangsetablerere.  

I virkeligheten har de betalt akkurat samme sum for leilighetene som de som har kjøpt makne selveierleiligheter i samme bygg 1, 7 millioner.  De rammes hardere av renteskruen fordi de manglet kapitaltilgang og derfor nedbetaler lån seinere. 

Spekulantene flår boligkjøperne

Årsakene til de kunstig høye boligprisene er:

- Offentlig støtte til sosial boligbygging er stort sett avviklet. Billig tomt, vann og kloakk som kommunene før ordnet, er i dag svært uvanlig. Husbanken er etter dom i ESA pålagt redusert til å gi tilbud på markedsvilkår, MOMSfritaket er fjernet m. m.

- Spekulasjonsvirksomhet er for boliger igjen blitt dominerende. Mens byggingen er blitt billigere har prisene økt ved at tomteiere og spekulanter har fått anledning til å utnytte monopolsituasjonen som tomtemangel i pressområder gir, til å presse prisene kunstig opp. Det er sannsynlig at mesteparten av de ca 1,7 mil som kjøperne i Grobygget har betalt har gått til tomteeier, utviklingsselskap, meglere med mer, som en slags ågerskatt. Byggekostnadene er relativt fallende og utgjør antakelig mindre en halvparten av prisen. Gjelsten er en av de som investerer stort i eiendom og som sier offentlig at han forventer seg 40 % avkastning på investeringene sine. Når han raste rundt på fjorden er leketøyet hans bl.a. betalt av ungdom med bokostnader til langt opp over ørene.

Gro Borettslag  - ikke sosial boligbygging

Å få til en sosial boligpolitikk igjen krever både at ågervirksomheten monopolspillet som holder boligprisene kunstig høye og stigende blir begrenset eller stoppet og at det offentlige igjen legger store penger i boligbygging.  I tilfellet Gro Borettslag er ikke dette gjort.  Alle leiligheter i Gro ble solgt til markedspris. Den andelen Nesodden kommune forlagte tildelingsrett på og som er prisregulert, gav kjøperne ikke noen økonomiske fordeler kjøpsmessig. Derimot ble det lagt restriksjoner på salg som gjør at leilighetene ikke vil følge prisveksten i markedet. På sikt vil derfor leilighetene i Gro Borettslag bli billige for nye kjøpere. Det vil frembringe kommunal tildelingsrett til billige boliger som kommunen sårt trenger.  Hele fordelen som eventuelle nye kjøpere vil få, betales av nåværende eiere som har fått leilighetene tildelt av kommunen. Poenget med kommunale tildeling av leiligheter må være å hjelpe ungdom som har vansker på det oppblåste monopolmarkedet vi har i dag. Det må bety at de får kjøpe på vilkår som er bedre enn det markedet kan gi. Nå har de fått vilkår som er dramatisk mye dårligere.  Det kan Nesodden kommune ikke være bekjent av.

Lurt av megler?

Prisreguleringen og konsekvensen av den var ukjent for kjøperne og ble først oppdaget når bytte av bolig ble aktuelt.  Meglerfirmaet har opptråd uetisk og det er grunn til å tro at de er erstatningspliktige for å ikke å ha gitt viktig innformasjon til kjøperne.  Det er offentlig reist tvil om salget av kommunalt tildelte leiligheter er gjort på falske premisser. Dette setter kommunens omdømme i fare. Det er derfor viktig for kommunen å få avklart dette spørsmålet.  En rettssak er ikke mellom likeverdige parter. 10 ungdommer som i utgangspunktet har dårlig økonomi må føre en kostbar rettssak mot et rikt meglerfirma med god tilgang på juridisk hjelp.  Skal saken avklares er det behov for at kommunen hjelper den svake parten i saken.  Rødt foreslo derfor at kommunen skulle gå inn i saken.

Formannskapet på Nesodden stemte ned at kommunen skulle gjøre noe for å hjelpe ungdommene i Gro Borettslag mot Rødt og KrF sine stemmer. Saken er anket inn for kommunestyret. Å få ned boutgiftene for ungdom er en hovedsak for Rødt.

Geir Christensen

Rødt Nesodden

Til toppen

Tilbake til Meninger