GJØKUNGEN
- Om konsekvensen av Tangenutbygginga for Nesoddens befolkning-
(løpeseddel fra 12.12.2007 - last ned her)

Ansvarlighet

I vår tvang ”Betongkameratene” (H, Ap og FrP) med støtte av Venstre gjennom sitt prestisjeprosjekt med rådhus, kulturhus og bibliotek sammen med ny ungdomsskole på Nesoddtangen. Prislappen på 415 millioner er svært omtrentlig, og prisveksten i byggemarkedet er svært sterk. Prosjektet ble ikke stilt opp mot andre tiltak som kommunen trenger å gjennomføre.

Barn og omsorgstilbud ofres

Under budsjettbehandlingen nå kommer virkningene av vedtaket fram:

- Ingen av Betongkameratene har så langt klart å sette opp budsjetter som dekker utgiftene, ikke en gang til Rådhus og Ungdomsskole.

- Alle andre investeringer, muligens unntatt sykehjemsutbygging og barnehage som staten betaler det aller meste av, stoppes. Dette er bl.a. klima-anlegg på de mange skolene med dårlig inneklima, renovering av Nesoddtangen og Myklerud skole, Idrettshall på Bjørnemyr og alle andre idrettsinvesteringer, kommunale boliger til forskjellige typer brukere. Ikke engang påleggene fra Brannvesenet har noen politiker svart på hvor penger skal hentes fra.

- Allikevel går ikke budsjettet opp (uten eiendomsskatt) og det må kuttes i skole- eller helsebudsjettet for å finansiere tiltaket.

- Det er et demokratisk problem at budsjettet blir så bundet opp at bare ¼% kan brukes til politiske omprioriteringer.

Nesodden kommune har fillete klær og må pusses opp. Da starter vi ikke med Flosshatten!

Staten struper kommunen

I tillegg har vi i mange år hatt den situasjonen at staten struper kommenene økonomisk.At kommunen er i stand til å levere gode tjenester er adskillig viktigere for kvaliteten på livene våre enn om vi har råd til ny bil eller båt. "Alle" vil ha full barnehage-dekning, satse på skolen og ruste opp helsevesenet for å møte eldrebølgen alle vet kommer. Dette krever betydelig økte ressurser til kommunesektoren.

Virkeligheten er stikk motsatt. Nå går 14% av ressursene til kommunesektoren mot 18% på 80-tallet. Dette har skjedd gjennom vedtak i Stortinget som jamt og trutt har redusert kommunenes og fylkeskommunenes inntekter til fordel for statskassa. Det skjer både under Bondevik og Stoltenberg. 4 % tap = 86 milliarder minus for fylker og kommuner siden 1980. For Nesodden alene handler dette om over 100 millioner. Krav om tilbakeføringer av dette er naturlig og Rødt foreslår at kommunestyret legger press på staten for en slik tilbakeføring.

Virkeligheten på Nesodden 

Hvordan samsvarer regjeringens løfter med virkeligheten for innbyggerne på Nesodden?

- Lærertetthet er fallende og vil i 2008 fortsette å falle. Færre lærere er ingen satsing på skolen.Barnehagene bygges ut slik at vi kanskje når full barnehagedekning i 2008, 2 år på overtid. Men Utdanningsforbundet er dypt bekymret for kvaliteten i barnehagene.

- Utbyggingen av omsorgtjenestene har ikke holdt tritt med utviklingen av antallet eldre. Omsorgtjenestene sier selv de driver på grensen av det forsvarlige.

- Nesodden har ikke tatt seg råd til noen tiltak for å forbedre forholdene for våre fattigste innbyggere.

Dette er alle områder hvor regjeringen lover betydelige satsinger i sin regjeringserklæring, men hvor pengene til å gjøre det mangler i kommunekassa til Nesodden.

I denne situasjonen velger altså ”Betongkameratene” å bygge et prestisjeprosjekt uten løsninger for inndekning, noe som vil strupe kommunen ytterligere og hindre forsvarlig drift og nødvendige investeringer i mange år fremover. 

Hva vil Rødt?

Nesodden Rødt vil gå i mot Tangenutbygginga og satse på forsvarlige tilbud til kommunens innbyggere og bekjempelse av fattigdom, og vi mener det er realistisk å få til! Kjøperne av Vardentomta har misligholdt kjøpet. De 40 millionene som forfalt 1. juli er enda ikke betalt. Ut fra dette kan kommunen reforhandle avtalen.

Rødt foreslår istedet:

 - 1. Det bygges ny ungdomsskole på Tangen

- 2. Salget av Vardentomta reforhandles slik at den delen av tomta administrasjonsbygget står på kan beholdes permanent, eventuelt i minst 10 år.

- 3. Rådhus, bibliotek og kulturhus må prioriteres etter at de viktigste spørsmålene knyttet til skolerehabilitering, barnehager og sykehjem/omsorgsboliger er løst.

Ingen kutt i lærerstillinger.

Eivind Reiersen, skole- og oppvekstutvalget:
”En målsetting for kommunen er bl.a. "økt voksentetthet i skole og barnehage". Dette samsvarer dårlig når antall elever pr lærer i barneskolen har økt de siste tre årene fra 14.1 til 15.6 på barnetrinnet, og fra 16 til hele 19 på ungdomstrinnet. Det er kuttet over 17 lærerårsverk de siste årene. Det kan ikke forsette. Minst 2,5 millioner må skolebudsjettet økes med dersom vi ikke skal få enda færre lærere i 2008.”

Sats på sosial boligbygging.

Live Fagereng, utvalget for plansaker:
”Det er mulig å få bygget 2 til 3 roms leiligheter med totalkostnad ned mot 1 million dersom kommunen stiller tomt. Det kan gi renter og avdrag på under 7 000,- pr måned for hele kjøpssummen og vil bety at det blir langt lettere for ungdom å komme inn på boligmarkedet. Vi ønsker at kommunen på 2008-budsjettet avsetter midler til planleggingav dette.”

Flere ansatte i helse- og sosialsektoren.

Rønnaug Stensrud, helse-omsorg og sosialutvalget:
”Skal helsetjenestene holde tritt med befolknings-utviklingen trenger vi flere ansatte. Sykehjemmet og hjemmestjenestene trenger flere sykepleiere og hjelpe-pleiere, mangelen på hjelp er stor for de som trenger boliger med bistand, og kommunen trenger bedre barnevern samt ergoterapauter og fysioterapauter. Minst 10 stillinger i helsesektoren.”

Tangenutbyggingen er et stort prosjekt som binder kommunen i mange år fremover, og kommunen har så langt brukt 2,5 millioner bare i prosjekteringsarbeidet til dette. Vi i Rødt foreslår i stedet en nøktern straks-pakke for velferd som totalt vil koste kommunen 5 millioner!

STRAKSPAKKE FOR VELFERD

- Øk sosialhjelpssatsene til SIFOs minstenormer. Pris 2,5 millioner

- Minst 10 nye kommunale utleieboliger pr. år. Pris 1,2 millioner

- Senk inngangsbilletten for førstegangskjøp av bolig. Pris 0,-

- Graderte satser på SFO slik vi har i barnehagene. Lav minstesats. Pris 0,8 million

- Reduserte egenandeler på pleie- og omsorgstjenester. Pris 0,5 million

Totalkostnad: Pris 5 millioner

Vi har en utvikling der forskjellene mellom folk blir større og større. I den ene enden: Lønnseksplosjon for toppene, opsjoner, et skattesystem der rikfolk omtrent ikke betaler skatt. Og i den andre enden: Lave sosialhjelpsatser, mer og mer press mot sjukelønn og uføretrygd, altså flere fattige.

Mye av denne utviklinga henger sammen med statens politikk, men kommunen kan faktisk gjøre ganske mye, om det er politisk vilje til det.

Nesodden får, som presskommune med høye boligpriser, forsterket forskjellene mellom fattig og rik. Den pakken vi foreslår kan gjøre oss til en foregangskommune i fattigdomsbekjempelse.

Vår pakke koster ikke mer enn til sammen 5 mill kr, altså 1,1 % av kommunens frie inntekter på 454 mill. Men den vil bety svært mye for mange av de innbyggerne som sliter økonomisk. Å innføre disse tiltakene med virkning fra 2008 er fullt realistisk. Det står bare på den politiske viljen.

Vi utfordrer partiene på Nesodden – spesielt AP og SV – til å ta ansvar og være med på å gjenreise grunnmuren i en velferdsstat. Si nei til prestisjebygg, si ja til velferd!

LAST NED LØPESEDDELEN SOM WORD-DOKUMENT
(Uten layout)
side 1 - side 2

LAST NED LØPESEDDELEN SOM PDF-FIL
(krever gratisprogrammet Acrobat Reader)
Front og bakside
Side 1-2 (innsiden)

 

Til toppen

Tilbake til Meninger