Klimaplan som går utenom


Pendling er den saken som medfører mest forurensing på Nesodden. 74 % av våre klimautslipp kommer fra såkalte ”mobile kilder”. Det betyr stort sett bil, båt og buss. Bilen er verst, men selv om vi fikk all biltrafikk over til kollektivreiser så ville ca halvparten av våre utslipp bestå. Komiteen har diskutert og funnet ut at denne halvparten av klimautslippene vil de ikke gjøre noe med:

”Det ble avstemming over hvorvidt det skal tas inn et punkt om at arbeidsplasser skal ligge der folk bor. I utgangspunktet var det enighet om at det er en fordel om arbeidsplassene ligger i nærheten av der folk bor. Imidlertid har mange av Nesoddens innbyggere yrker og utdanning som ville kreve at store organisasjoner og etater som direktorater og lignende flyttes til Nesodden. Bortsett fra at det anses som vanskelig å få flyttet slike arbeidsplasser til Nesodden, vil det ikke være utelukkende Nesoddboere som vil jobbe der, og pendlingen inn til Nesodden kan medføre mer trafikk og forurensning enn man ville spare ved at Nesoddboere slipper å pendle til byen. Av den grunn ble forslaget ikke vedtatt.”

Jeg er overbevist om at de fleste ønsker at dagliglivet henger mer samen. At arbeidsplasser, boliger, skoler, barnehager, butikker og kulturtilbud og helseinstitusjoner skal planlegges slik at reisebehovet reduseres. Takk til De Grønne som reiste forslaget.

Mange vil velge jobber ut fra karriereønsker og yrkesforhold som medfører pendling. Men langt fra alle. Med en bevist nærings- og arealpolitikk kunne mange slippe lange reisedager og få et bedre liv i tillegg til miljøbesparelsene. Det kan et muligens et politisk flertall i kommunestyret sette en stopper for. Det vil være av interesse å få vite hvilke partier som ikke ønsker tiltak for å redusere pendlingen?

Påstanden om at innpendling til Nesodden vil medføre like mye forurensing er feil. Rushtidsbåtene går nesten tomme den ene veien. Flere passasjerer på dem skader ikke.

Rødt gjentar kravene til en klimaplan som ikke bare er kakepynt:

Tiltak for å redusere behovet for daglig reising:

Nesodden kommune skal utforme arealplaner med sikte på at flest mulig tilbud finnes i nærområdet slik at de kan brukes uten behov for motorisert ferdsel. Dette krever

- Plan for å utvikle lokalt næringsliv i stort omfang i alle kommunens bygder
- Desentralisert skole- og barnehage og omsorgsstruktur.
- Butikk og tjenestetilbud i alle bygder.
- En desentralisert utvikling av kultur og idrettstilbud.

Kommunen må planlegge langsiktig ut fra livskvalitet og miljøkvalitet og sørge for at kortsiktige profittinteresser ikke får satt slik planlegging til side.

Vi håper å få dette inn i klimaplanen når den kommer til kommunestyret, og utfordrer de øvrige partiene til å ta stilling til disse spørsmålene, gjerne her i AMTA.

Geir Christensen
Rødt Nesodden

Til toppen

Tilbake til Meninger