1. Rødt budsjett 2012 og økonomiplan.

Se budsjettforslaget vårt her (excel-fil)

Forklaringer til enkeltposter

1. Omsorgsboliger oppfatter vi som hastesak å komme i gang med og legger opp til at planlegging starter straks utvalget leverer innstillig.
2. Deler av sykehjemmet trenger rehabilitering og vi ser en god mulighet når den nye fløyen er ferdig. Da kan hele avdelinger flyttes over og tom avdeling totalrehabiliteres.
3. Rammen til teknisk avdeling er så lav at det vil medføre verditap på kommunens bygninger. Dette kan vi ikke leve med. 10 millioner årlig er tenkt til prosjekter som kan få status som ombygging. Vi forutsetter at det innenfor budsjettøkingen gies rom for: ventilasjonsanlegg Nesoddtangen skole, utvidede midler til aksjon skolevei mist 0,5 mill årlig, kunstgress Fagerstrand samt enøktiltak som leddlys og EOS samt FVDsystemer og til kyststi.
4. Fortsatt flate kutt oppfatter vi som uforsvarlig. Mange avdelinger er så hardt presset at det medfører svekket kvalitet på tjenestene. Kommunestyret stryker de foreslåtte flate kuttene og bestiller en ny kuttpakke fra rådmannen på 2,2 millioner som er forklart i forhold til hva som kuttes og virkningene av det. Rådmannens stab kan godt brukes som startsted .
5. Hjemmetjenestene har etter vår oppfatning en uforsvarlig lav bemanning og vi prøver å tilføre 1 årsverk.
6. Vi ønsker å få tilbake større grad av graderte satser i barnehagene samt å påbegynne en tilsvarende ordning for SFO.
7. Sosialhjelpssatsene er uforsvarlig lave. Økingen skal brukes til å justere opp satsene med sikte på å komme opp på SIFA sine minstesatser for livsopphold.
8. Utgifter for taksering av næringseiendom. Se verbalforslag.
9. Med kommende mangel på kvalifisert arbeidskraft er dette en enkel og nesten gratis måte å forberede kommunen
10.
11. Vi ønsker fortgang i forhold til KLEM og andre sentrale miljøtiltak.
12. Se brev
13. Se søknad fra velforbundet. Det er god økonomi i å gi tilskudd til egeninnsats på velveier gjennom velforbundet.
14. Se søknad fra frivillighetssentralen. Dette handler om små bevilgninger som også tilfører kommunen store gevinster..
15. Bevilgning. Med innføring av eiendomsskatt kan dette videreføres.
16. Rødt vil foreslå at vi innfører eiendomsskatt på næringseiendommer, men at inntektene i sin helhet settes på et fond øremerket for næringsutvikling. Da vil kommunen få økonomiske midler til å bli en aktiv partner i næringsutviklingen. Skatten er på næringseiendommer. I dag leies disse ut til markedspris og skatten vil derfor først og fremst ramme profitten til gårdeierne, ikke medføre økte leier. Vi ser positivt på at store eiere som Norgesgruppen og Statoil er med på å betale for næringstiltak på Nesodden. Bakdelen er at også eiere av små næringseiendommer rammes, men vi tror det er mulig å bruke et fond til å motvirke dette. Slik budsjett/økonomiplan er foreslått gir skatten inntekter på 6 millioner mens bare oppstartsutgifter (1,5 mil) og bevilgninger til næringsråd og næringskonsulent kan dekkes av inntektene. Resten av inntektene settes på fond.

17. Vi mener de store kuttene i offentlige utgifter vi nå ser i Europa/USA vil medføre at det blir stor mangel på lønnsomme investeringsområder. Vi kan ikke se at Norges Banks prognoser har tatt høyde for dette. Vi tror dessverre derfor den økonomiske veksten blir lav og derav følger at vi forventer lavere rente.
18. Med trange budsjetter er det naturlig at politikerne tar nedskjæringer på egen kappe.
19. Å gå over til programvare med åpne kildekoder på grunnleggende datatjenester.

20. Ved reforhandling av avtaler må den sterke økingen i kyssutgifter kunne reverseres noe. Tildelt skolekyss skal ikke fjernes.
21. Økt ramme sykehjemsplasser, fjerning av flate kutt og ekstra stilling i hjemmetjeneste kan sees på som forebygging, avlastning.
22. Reservepostene halveres.

Endringsforslag til Rådmannens vedtaksforslag uten budsjettmessige konsekvenser. :

Rammene fordeles på rådmannens ledergruppe, ikke på den enkelte avdeling.

Begrunnelse: Vi oppfatter at organisasjon under kommunalrådnivå er rådmannes myndighet og at vi som kommunestyret forholder oss til rådmann/kommunalråd. Vi forholder oss ikke til rektor på Jaer, men til kommunalråd oppvekst i formanskap og kommunestyret. Justeringer f.eks mellom skolene er rådmannens sak.

Fellesforslag som tilleggsforslag dersom et av fellesforslagene blir vedtatt:

Av rammen til teknisk avsettes kr 200 000,- som velforbundet fordeler som støtte til veisikringstiltak som lokale vel gjennomfører.
Av ramme avsettes kr 200 000,- til frivilligsentralen til volontører m.m.

Begge forslag handler om tiltak som gjør at kommunens ressurser kan utnyttes mer effektivt og øker ikke utgiftene til kommunen. Vi mener derfor de kan behandles som tilleggsforslag

 

Verbalforslag:

1. Skatt på næringseiendom.

Det innføres skatt på næringseiendom fra 2013. Taksering utføres i løpet av 2012. Inntektene brukes i sin helhet til næringsutvikling, enten som direkte bevilgninger eller på fond for næringsutvikling.

Begrunnelse: Se punkt 16.

2 SAMHANDLINGSREFORMEN

Målene i samhandlingsreformen er å
· Forebygge framfor å reparere
· Tidlig innsats framfor sein innsats
· Få ulike ledd i helsetjenesten til å arbeide bedre sammen
· Sterkere brukermedvirkning

Hensikten med fokuset på lokalt forebyggende arbeidet er bl.a. å få færre sykehusinnleggelser, slik at den kommunale medfinansieringen av sykehusinnleggelsene kan bli lavere. Et vellykket forebyggende arbeid betyr at kommunen må styrke lokale tiltak ytterligere på bekostning av overføring av midler til de regionale helseforetakene. I utgangspunktet en sjølforsterkende effekt.

I tillegg innebærer reformen at kommunen får betalingsansvaret for utskrivingsklare pasienter fra helseforetakene. En effekt av dette vil være at kommunen sannsynligvis vil motta ble utskrevne pasienter med omfattende somatiske lidelser og behov for rehabilitering. Dette vil bl.a. krever flere øremerkede korttidsplasser.

Skall Nesodden kommune lykkes med dette arbeidet allerede fra 2012, må både budsjettet for sjukeheim og hjemmetjenester styrkes.Vi har ikke økonomi til å innarbeide bl.a. følgende tiltak i økonomiplanen for 2012-2015
· styrking av hjemmesykepleien/psykisk helse med 7 årsverk
· Sykehjem
· Lokal legevakt
· Andre forebyggende aktiviteter

Mange av utgiftene, særlig til forebyggende tiltak, kommer betydelig før utgiftene kan reduseres i forhold til innleggelser.

De statlige overføringene til kommunen for å gjennomføre reformen er ikke i samsvar de oppgavene kommunen er blitt pålagt. Skal Nesodden kunne ta det ansvaret Stortinget ønsker å pålegg oss krever det minst 20 millioner i økte overføringer for 2012 for forebyggende arbeid og forbedret lokalt helsetilbud.
Uten en slik øking i overføringene vil kommunen få alvorlige vansker med å ta på seg det ansvaret reformen forutsetter.

3. Kvalitet i barnehagene

Kommunestyret ber rådmannen om en rapport om kvalitetsutviklingen i Nesoddens barnehager, inneholdende bl.a.:

- Hvilke krav til likeverd og kvalitet som stilles.
- Barnehagene som læringsarena.
- Krav til kompetansenivå for de ansatte.
- Hvilke tiltak bidrar til å begrense senere frafall i skolen
- Virkningen av fjerningen av støttepedagogene.

4. Vedlikehold av kommunens eiendommer

Kommunestyret ber rådmannen om en oversikt over kostnadene ved et godt vedlikehold av kommunens eiendommer og en plan for et verdioptimalt vedlikehold.

5. Styrk kommunenes yteevne.

Nesodden kommune har store vansker med å få til et forsvarlig driftsbudsjett i 2012 uten alvorlige kutt i velferdstiltak.
En viktig grunn er snart 20 år hvor stadig flere oppgaver blir veltet over på kommunene mens kommunenes andel av samfunnets inntekter synker. Kommunenes gjeld har vokst fra 40 milliarder til nærmere 170 milliarder de siste 10 årene.
Samtidig ber regjeringen kommunene om å øke sosialhjelpen, fylle bassengene, bygge ut barnehager og ansette flere lærere. Dette regnestykket går rett og slett ikke opp.
Kommunene står for nærmere 70 % av velferdstjenestene her i landet. Kommuneøkonomien er derfor helt avgjørende for velferden vår. Regjeringa legger opp til stramme budsjetter i kommunene også neste år.
Underfinansieringa av kommunene skyldes ikke ressursmangel i samfunnet, men at regjeringa prioriterer privat forbruksvekst er framfor offentligvelferd. Regjeringa legger nå opp til at privat konsum skal vokse rundt 2,7ganger mer enn offentlig konsum neste år. Det betyr mer penger til kjøpesentre og mindre penger til eldresentre i 2012. Veksten i privat konsum viser at det fins rom for mer velferd i kommunene.
Den rødgrønne regjeringa svikter valgløftene og velgerne. Svekket kommuneøkonomi betyr svekket velferd og trygghet. Skal vi sikre fellesskapelige velferdstjenester trengs en helt annen politisk vilje til å styrke kommunesektoren. Alternativet er at en større del av velferdsproduksjonen blir finansiert privat av de som har råd. Det betyr mer press for privatisering og konkurranseutsetting i kommunene.
Nesodden kommune vil be Stortinget satse på kommunal velferd og ikke svekke kommunenes yteevne.

6. Slutt med flate kutt.

Flate kutt gir kommunestyret liten oversikt over virkningene. Kommunestyret ønsker for framtiden at kuttforslag kommer spesifisert med vurdering av konsekvensene.

 


Til toppen

Tilbake til forsiden