Forslag til vedtak:

1. Nesodden kommune er kjent med at veisalting kan gi miljøskader, dårligere vannkvalitet, bidra
til økt rustangrep, økt korrosjon på jern- betongkonstruksjoner, mer sprekker og telehiv i
veier, og flere andre uheldige følgeskader.
2. Nesodden kommune bruker ikke veisaltingen på kommunale veier.
3. Ski kommune vil rette en henstilling til Statens Vegvesen og Akershus fylkeskommune
som har ansvaret for riks- og fylkesveiene i vår kommune, om følgende:
a. Nesodden kommune ser at veisaltingen i Norge har økt dramatisk de siste årene, og
mener at denne utviklingen ikke kan fortsette.
b. Kommunen ber om at veisaltingen utfases og erstattes med et mer
miljøvennlig alternativ.
c. Nesodden kommune oppfordrer Statens vegvesen om å utrede samfunns- og
miljømessige kostnader av dagens veisalting.

Forslaget er nærmest likt med Ski kommunestyre sitt vedtak i november, med unntak av at Ski skal fase ut veisalt fra 2015. Nesodden komune har sluttet å bruke veisalt og trenger derfor ingen overgangsordning. Punkt 2 vil derfor bare forhindre at det taes ibruk igjen. På spørsmål har ikke Teknisk avdeling kunnet opplyse om noen problemer med et slikt vedtak. Som begrunnelse for vedtaket vedlegges:

Inbyggerinitiativ til Akershus Fylkeskommune
Utredning fra administrasjonen til kommunestyret i Ski

Geir Christensen
Rødt

Til toppen

Tilbake til forside