RØDT OG SAMHANDLINGSREFORMEN

Nesodden kommune er i dag en kommune hvor sentrale og viktige servicefunksjoner (legevakt, politi med mer) for befolkningen er lagt helt eller delvis utenfor kommunen. Verre kan det bli! Jeg tenker da på Samhandlingsreformen.

For kommune-Norge vil denne reformen få dramatiske følger i de kommende årene. I utgangspunktet er intensjonene med reformen å styrke kommunene arbeid med å gi en helhetlig service på helse- og omsorgsområde på lokalt plan ved bl.a. at den framtidige veksten i legetjenester i hovedsak skal komme kommunene til del og at akuttfunksjonene i kommunene skal styrkes.

Dette er intensjoner Rødt støtter og er bl.a. i samsvar med Rødts gjentatte krav om egen legevakt på Nesodden som så langt har blitt nedstemt i kommunestyret.

Gjennomføring av samhandlingsreformen er imidlertid avhengig av at kommunene blir tildelt tilstrekkelige midler for å kunne realisere denne. ”Finansieringen” skal imidlertid delvis skje ved at kommunene skal medfinansiere innleggelse på sjukehus (spesialisthelsetjenesten). Dette betyr at kommunen kan ”spare” penger ved færre sjukehusinnleggelser og at det i siste instans indirekte kan bli kommunens økonomi som avgjør om det er ”nødvendig” at du blir innlagt på et sjukehus!

Samhandlingsreformen foreslår også at det skal opprettes akuttfunksjoner i den enkelte kommune som en erstatning eller supplement til en sjukehusinnleggelse. Dette er selvsagt avhengig av den statlige finansieringen. Men det er grunn til å tro at denne i samsvar med regjeringens politikk, vil ha en profil som tvinger kommunen til samarbeid med andre kommuner og at en slik akuttfunksjon fort havner utenfor kommunen, for eksempel i Ski.

Rødt sier derfor:
1. Nei til forslaget om kommunenes medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og at dagens ordning med at staten dekker utgiftene ved alle sjukehusinnleggelser opprettholdes.
2. Uansett må innleggelse på sjukehus fortsatt skje på reine medisinske premisser uavhengig av kommunens økonomi
3. Ja til kommunal legevakt på Nesodden
4. Nei til at framtidige akuttfunksjoner legges utenfor kommunen.

Til toppen

Tilbake til Meninger