Sosial bolipolitikk - eller luksusvillaer i strandkanten?

I løpet av de neste 20 årene planlegger Oslo og Akershus Norges største folkevandring i moderne tid. Et samlet Storting, Akershus Fylkesting og de fleste av de berørte kommunene arbeider for å få til en befolkningsvekst på 380.000 mennesker. Dersom dette lykkes, blir resultatet at halvannen million mennesker - 30 % av landets befolkning - stables inn på ca 2,8 % av Norges landareal. Konsekvensene for Nesodden skal det ikke stor fantasi til for å tenke seg. Nesoddmarka, grønne lunger og strandsonene vil bli fylt opp av boliger. Kort sagt: Det som gjør Nesodden attraktivt som bosted for store og små, vil bli "spist opp".

En annen - og like viktig sak - er at boligbyggingen på Nesodden mer og mer retter seg mot pengesterke folk med høy betalingsevne, mindre og mindre mot vanlige mennesker med vanlige inntekter og vanlige krav til boligstandard.

Noen eksempler:

- Statoil fikk inn 100 bud på tomta på Fagerstrand, da den ble utlyst som næringsareal. Det eneste budet selskapet presenterte, var et som innebar massehåndtering av søppel. Men hva med de 99 andre budene? De var tydeligvis ikke interessante for selskapet, som ønsket tomta omregulert slik at den også kan brukes til boligbygging. For det er DER pengene ligger: I luksusboliger i strandkanten! Omreguleringen ble vedtatt mot Rødts to stemmer.

- Da Norges største næringsselskap, Aspelin-Ramm, etablerte seg på Nesodden og Svestad, var det med planer om næringsvirksomhet og konferansehotell. Men snart kom "behovet" for å bygge over 100 nye boliger for "beboere som trives i vannkanten"... Stikk den!

- Norgesgruppen utvikler Tangen-området med kjøpesenter og boliger. Så mange boliger er presset inn at kommunen har store problemer med å finne arealer til næringsvirksomhet på nordre Nesodden. "Løsningen" trodde man at man hadde funnet ved å foreslå omregulering av fire eneboliger i Kongleveien. Fire boligeiere skulle altså påføres stor usikkerhet for at Norgesgruppen skulle ta inn maksimal profitt. Gruppen skulle få viljen sin, slik den har fått viljen sin i så å si alle saker i utbyggingsprosessen. Men der gikk det en grense: Da Rødt foreslo å stoppe det, tok flertallet av politikerne til vettet og nedstemte forslaget.

Det er ingen grunn til å tro at dette er en "utvikling" som ikke forsøkes fortsatt. Men det Nesodden trenger, er sosial boligbygging. Vi trenger at ungdommen blir værende og satser på Nesodden som bosted i et livsløpsperspektiv. Men da kan vi ikke prioritere boliger som unge mennesker, og spesielt førstegangsetablerere, ikke har noen mulighet til å finansiere.

Det er heller ikke ønskelig å fortsette boligbygging i samme takt som nå. Arealer til næringsvirksomhet er sårt tiltrengt. Miljøhensyn, som vern av Nesoddmarka, grønne lunger, strandsonen og det biologiske mangfoldet, må tas på alvor. De boligene som bygges, må i alt vesentlig være rimelige boliger. De skal blant annet tilrettelegges for førstegangsetablerere. De av nesoddingene som faller utenfor det vanlige boligmarkedet, har også rett til et sted å bo. Det må gis tilleggsregulering til rimelige boliger for de ikke bebygde områdene over 6 mål som er sonet/regulert til bolig. Det må stilles krav til utbyggingsavtalene, slik at områder tilrettelegges for borettslag med husleieregulering . Luksusboligene skaffer utbyggingskåte eiendomsutviklere rask og høy profitt, men de skaffer ikke vanlige folk tak over hodet.

Sosial boligpolitikk - IKKE luksusvillaer i strandkanten!

Kjellaug Myhre

Nesodden Rødt

Til toppen

Tilbake til Meninger