Vårt grunnlag:

EN ANNEN VERDEN ER MULIG!

Rødt arbeider for sosialisme, det vil si et reelt folkestyre. Det er nødvendig å avskaffe kapitalismen og ta makta over økonomien fra private aksjonærer og styrerom. Samfunnets ressurser må styres demokratisk, ikke av kapitalistene. Kapitalismens profitt jag fører til arbeidsløshet og utstøtning fra arbeidslivet, fattigdom, krig og miljøkriser. Menneskehetens største problemer må løses gjennom at ressurser og produksjon underlegges folkelig styring.

I et kapitalistisk samfunn som det norske er det hensynet til kapitalistenes profitt som kommer først. De ledende politiske partia vil alltid først og fremst ta hensyn til den. Statsinstitusjonene og de offentlige ordningene er utformet på dette grunnlaget. I motsetning til dette står Rødts politikk for kjærlighet til folk og ikke til kapitalen. Rødt tar utgangspunkt i vanlige folks interesser og vil utvikle og støtte arbeiderklassens, kvinnenes og ungdommens kamp for et annet samfunnssystem.

Kapitalens interesser er også EUs ledetråd. EU er ikke demokratisk. Derfor er Rødt mot norsk medlemskap i EU og EØS. EØS-tilpassinga svekker sjølstyret og de demokratiske rettighetene. Blant annet svekkes det kommunale sjølstyret når det gjelder innkjøp av varer og tjenester. Om Norge skulle bli med i EU, vil situasjonen være enda mer alvorlig.

Å ta makta over økonomien, en sosialistisk revolusjon, kan ikke gjennomføres ovenfra eller av et mindretall. Det er nødvendig at arbeidsfolk sjøl tar samfunnsmakta i sine hender det nye samfunnet må skapes nedenfra.

Rødts mål er et klasseløst samfunn av likeverdige mennesker der ingen blir undertrykt på grunnlag av kjønn, hudfarge, kultur, legning eller funksjonsnivå.

Hvorfor deltar Rødt i valg?

Når Rødt deltar i valg og i bystyre og bydelsutvalg, er det for å ta parti for folk, mot makta. Representanter fra andre partier vil i mange enkeltsaker være enige med Rødt, men Rødt er det eneste partiet som ønsker å få slutt på den nåværende samfunnsordningen, slik at folk sjøl kan styre. Utvidelse av folks innsynsrett er ett av virkemidla for å få slutt på maktmisbruk fra politikere og byråkrater og ulike former for korrupt samrøre mellom sentrale politikere og private bedrifter.

Rødt skal være en pålitelig samarbeidspartner og et talerør for fagforeninger, kvinneorganisasjoner, miljøorganisasjoner og andre folkelige organisasjoner og enkeltpersoner som rammes av maktens ulike angrep.
Rødt mobiliserer til forsvarskamp mot angrep på folks velferd og rettigheter. Spesielt vil vi arbeide for økt fagorganisering i tjenesteytende næringer og blant ungdommen, og for å styrke fagbevegelsens kampkraft.
Rødt setter saker på dagsordenen som borgerskap og byråd prøver å holde skjult.
Rødt arbeider for å avsløre alle former for bestikkelser og smøring, myndighetsmisbruk fra politikernes side og annet pampevesen.

Til toppen