AKTUELT UTVALG

KLIKK HER FOR 10 GODE GRUNNER TIL Å STEMME RØDT

 

Årsmøte i Rødt

holdes mandag 12. mars kl 19:00 på samfunnshuset. Forslag sendes geirchris@gmail.com.

_______________________________________________________

 

Sterk øking av ordførerlønn og andre politikergodtgjørelser

- SV, Rødt og MDG reagerer

I komiteen som hadde som oppgave å justere reglementet for politikergodtgjørelsene på Nesodden la Høyres Adland fram forslag om store økninger. SVs og Rødts representanter stemte for å opprettholde dagens mer moderate ordning, men med dobbeltstemme vedtok Adland og ordfører Nina Sandberg innstillingen som bl.a. går ut på å øke ordførerens egen lønn med 130.000 kroner fra 2011 til 2012.

Les mer...

_______________________________________________________

 

KULTURHUS eller desentralisering?

Det har vært mange fornuftige oppslag og innlegg i Amta i det siste om framtidig kultursatsing på Nesodden (Eriksen, Haddeland, Hintze Holm, Kiss m.fl.)

Rødt støtter ideene om å desentralisere den videre kulturstøtten. Først og fremst fordi vi tror et nytt stort kulturhus bare vil bli et skall som kommunen ikke har råd til å drifte, og som potensielle brukere/leietakere ikke har råd til å leie

Les mer...

_______________________________________________________

 

Nesodden - Norges manhatten?

- våt drøm eller reell utviklingsmulighet?
Mandag 6. februar kl 19:00 på samfunnshuset

Innledninger ved:

- Geir Christensen: Hva er drivkreftene bak den voldsomme befolkningsveksten som planlegges i Oslogryta? Er den ønskelig?
Er den nødvendig? Hva er Rødt sitt alternativ?

- Bård Bredesen (biolog) Naturens tålegrenser. Hva slags utbygging tåler Nesodden uten å ødelegge vesentlige miljøer. Hva
er mest sentralt å verne? Bergerskogen er blant områdene han ser på.

_______________________________________________________

"Stå sammen" kurs

Treningskurs for å:
- nøytralisere herskerteknikker
spleise en gruppe rundt en felles oppgave.

Litt teori om herskerteknikker og gruppedynamikk, men mest trening på å løse oppgaver. Kurset går fra fredag kl 18:00 til
søndag kl 16:00. For å få til læreprosessen må du delta på hele, men det krever ingen forberedelser. Tid: 18 til 20 februar
på Nesodden. Pris kr 100 + mat spleis ca kr 200 (aftens fredag – til lunch søndag)
Påmelding: geirchris@gmail.com tlf 97631052

_______________________________________________________

Veisalting

Interpellasjon til kommunestyremøtet 2. februar

Les mer...

_______________________________________________________

 

 

 

 

KAN HENDE DET GJELDER Å REDDE VÅR JORD!

Nærmere 30 mennesker hadde møtt opp på Nesodden Samfunnshus 2. januar for å høre Pål Steigan snakke om sin siste bok "Sammenbruddet", eller, som den heter på svensk "En gång skal jorden bliva vår". Han tok utgangspunkt i sammenhengen mellom de økonomiske stormene som blåser over kloden og de økologiske krisene vi er inne i og ser foran oss. Les mer...

_______________________________________________________

Et menneskevennlig budjettforslag !

Betongkameratene vedtok betydelige nedskjæringer og stemte ned alle andre sine forslag til budsjettet i 2012. Her Her er Rødt sine forslag: Les mer...

_______________________________________________________

 

Styrke hjemmetjenestene?

Spørsmål til ordføreren i kommunestyrmøtet 1/12

I AMTA har det kommet fram en del misnøye med kommunens hjemmetjenester. Hjemmetjenestene er en viktigdel av det forebyggende arbeidet kommunen må styrke for å møtesamhandlingsreformen.

Er kommunens hjemmetjenester bemannet og oppgradert til å klare de kravene som stilles i samhandlingsreformen? Vil det bli iverksatt tiltak for å bedre tjenesten?

Rødt

Nina Sandberg hadde ikke noen konkrete svar til dette

_______________________________________________________

 

AMTA fortier!

“Monopolaviser” som AMTA har et samfunnsansvar. Det er greit at AMTA er et AP-organ. Det er ikke greit å prøve å undertrykke debatt om viktige samfunsspørsmå lfor å verne AP fra kritikk. Det er uetisk og svært skadelig for en demokratisk debatt. Les mer...

Se Østlandssendingen fra 29.09.2011 om ordførervalget på Nesodden

_______________________________________________________

 

VI TAKKER FOR FORTSATT TILLIT !

Her er valgresultatet for Nesodden kommune. Rødt på Nesodden fikk fornyet tillit, og Geir Christensen og
Rønnaug Stensrud fortsetter i kommunestyret.

.

Valgresultat alle partier på landsbasis
Resultat for Rødt på landsbasis

_______________________________________________________

 

Bevar Skolefallåsen og Bergerskogen!

Det foreligger store utbyggingplaner i Skoklefallåsen (omsorgsboliger, base for hjemmetjenester, dagtilbud m.m.) og Bergerskogen (80 nye boenheter). Bak forslagene ligger det en lang strid mellom tilhengere av å verne 100metersskogene, det biologiske mangfoldet m.m. og vekst-tilhengere. Her er Rødt sine forslag

_______________________________________________________

 

 

LOKAL LEGEVAKTORDNING PÅ NESODDEN
NÅ!

Om vi skal få legevakt er det nå opp til befolkningen på Nesodden å avgjøre. Enten ved
å støtte de partiene i kommunevalget som ønsker legevakt nå, eller å sette press på de representantene i kommune-styret som gikk mot legevakt nå. Kanskje vil det nye kommunestyret da gå inn for å forplikte seg på en dato? Vi har ikke tenkt å gi oss.


Vi trenger en lokal legevaktordning på Nesodden!

Les mer...

_______________________________________________________

 

 

LES ELLER LAST NED VALGAVIS!

Last ned Rødt Nytt - vår første valgavis for valget 2011 her...

Tidligere utgaver:

Mars 2011
April 2010

_______________________________________________________

 

 

Rødt og samhandlingsreformen

Nesodden kommune er i dag en kommune hvor sentrale og viktige servicefunksjoner for befolkningen er lagt helt eller delvis utenfor kommunen. Verre kan det bli! Les mer...

_______________________________________________________

 

Mer enn en gal manns verk

Rødt gir i disse dager ut en pamflett etter den fascistiske terrorhandlingen i Oslo og på Utøya; "Mer enn en gal manns verk." Les eller last ned her...

 

Tid for ettertanke...

La sorgen og sinnet bli til handling: Vi trenger en folkebevegelse mot rasisme og muslimhets. Les mer...

 

_______________________________________________________

 

Aldri glem rosetoget!


De som var samlet på Utøya engasjerte seg “for rettferdighet og likhet, og mot rasisme.”

La ordene fra AUFs leder Eskild Pedersen til rosehavet rundt rådhusplassen minnes og hedres hver dag. Når vi tenker på den mørke dagen 22., la oss også tenke på rosetogene, da hundretusener samlet seg i en solidaritet som ingen skal få splitte og kue etter etniske, religiøse og kulturelle merker. La oss hedre det fargerike rosehavet og aldri la fascistiske og rasistiske krefter få peke ut våre fiender blant oss.

Aldri skal de få håne arbeiderbevegelsens solidariske tradisjoner med sitt hat. Aldri skal de få sverte det flerkulturelle fellesskapet vi lever i med sin menneskeforakt. La oss huske at over alt der vi trenger samholdets styrke, så er den rasistiske logikk død!
 

La meg til slutt formidle litt solidaritet fra Tower Hamlets, øst i London: Lørdag 30. juli samlet over 600 bydelsbeboere seg for å diskutere hva de skulle gjøre med den fascistiske og antimuslimske bevegelsen EDLs planlagte marsj gjennom bydelen i september.

Ved inngangen til moskeen som for anledningen tjente som møtelokale, fikk alle en rose. Før møtet ble det også avholdt ett minutts stillhet. 

Thomas Kvilhaug,

Nesodden

_______________________________________________________

 

Les det med liten skrift!

Petter Moen i Nesodden Arbeiderparti påstår at AP vil sikre en god skole. Nå har budsjettet på Nesodden som AP, H, FrP, V og SV stemte for sørget for færre lærere i forhold til elever. Mindretallet (Rødt, KrF og MDG) prøve å plusse på litt. At både den forrige og denne regjeringen tar skattepenger fra kommune er hovedgrunnen.

Les mer...

_______________________________________________________

 

Folk trenger Rødt – Rødt trenger folk!

Rødt er et lite parti for antikapitalistiske aktivister, og Rødt på Nesodden er en liten men aktiv gjeng. Vi er den lokale venstresidas lillesøster, men vi lever ikke i skjul. Vi gikk ut av det gamle året med utdeling av 8000 egenproduserte aviser som kritiserte kommunebudsjettets velferdsmangler, og vi gikk inn i det nye året i raseri mot den Israelske krigsmaskinens terror på Gaza. I Rødt ser vi ikke det politiske liv isolert til styre og stell (der vi naturlig nok lider mange nederlag), og vi prioriterer å være ute blant folk. Løpesedler og leserinnlegg følger i våre spor. Rødts politiske intensjoner er å representere sosiale, faglige og solidariske krav. Herunder nevnes tre utvalgte saker der Rødt har vært engasjerte og synlige på Nesodden siden nyttår.

2009 ble innleda med staten Israels terror mot Gazas befolkning. Krav om reaksjoner mot Israels forbrytelser ble reist over hele landet. Som konsekvens stilte Rødt og SV på Nesodden et felleskrav om kommunal boikott av selskaper som opererer på okkupert jord. Selv om forslaget falt, vil engasjementet for Palestina ikke svinne hen på Nesodden med det første. Et nytt lokallag av Palestinakomiteen er etablert, og har i skrivende stund rundt 60 medlemmer og assosierte.

Et eksempel der et initiativ fra Rødt gjorde seg uvanlig godt bemerka i lokalsamfunnet, var i kampanje for gjenetablering av en lokal døgnlegevakt på Nesodden. Kampanjen samla flere tusen underskrifter på noen ganske få dager, og det ble ubehagelig for kommunestyreflertallet å avvise folkekravet. Vi tror absolutt på nye runder for etablering av en døgnlegevakt.

Også blant Nesoddens barnehagearbeidere har partiets aktivister blitt lagt merke til, ikke minst som støttespillere for ansatte i to barnehager som kjempet og vant kampen mot et privatiseringsforslag som ville gitt Trygge Barnehager A/S eier- og driftsansvar. I denne saken endte venstresida samla, men barnehagearbeidernes og foreldrenes synlige protester gav ganske sikkert privatiseringsentusiastene forklaringsproblemer.

Vi i Rødt på Nesodden engasjerer oss i lokale og internasjonale tema. Samtidig er det stadig saker vi gjerne skulle hatt ressursene til å markere. Et system som baserer seg på et mindretall selvberikende profitørers kontroll med ressurser og verdier, er dømt til å produsere skjev fordeling, krig og miljøproblemer på løpende bånd, og lar oss ikke gå tom for mulige saker. Overskriften til denne teksten er lånt av husokkupanter (bytt ut ”Rødt” med ”Hus”). Husokkupanter har tradisjonelt tatt i besittelse eiendom som vanskjøttes og ikke kommer folk til nytte. Partiet Rødt vil grunnleggende propagandere for at verdens folk tar verden tilbake i kollektiv besittelse.

_______________________________________________________

 

Døgnlegevakt tilbake til Nesodden

Legevakt på Nesodden hele døgnet er en hjertesak, ikke bare for Rødt, men for hele folket! Sammen med andre partier har vi arbeidet lenge for å få denne saken gjenopptatt i kommunestyret, fordi vi anser tilgangen på døgn- og helgelegevakt i en barnerik kommune med over 17.000 innbyggere som en grunnleggende, ja, en selvfølgelig velferdsrett. Dette synes derimot ikke en rekke "ansvarlige" kommunestyrepolitikere, som med sitt flertall i kommunestyret ikke tok høyde for noen døgnlegevakt i et generelt velferdsfattig budsjett.

 

Det er en skam hvordan kommunene tynes på velferdsmidler, samtidig som finanseliten får pumpa inn enorme summer til nærmest uforpliktende disposisjon. Likevel finnes det måter å prioritere flertallets beste med de midlene vi har, og døgnlegevakt på Nesodden er innafor rekkevidde! I skrivende stund pågår en underskriftskampanje som på en liten og hektisk uke før kommunestyremøtet 5. mars skal sørge for at folkets vilje blir hørt i denne saken.

 

Initiativet til underskriftskampanjen er tatt av oss i Rødt, men kampanjen er ikke knyttet til et bestemt parti eller en bestemt forening, og finnes også elektronisk på en privat driftet side, www.nesoddliv.com Gå inn på den siden og skriv under! Møt fram på kommunestyremøtet 5. mars.

 

Thomas Kvilhaug, leder, Rødt Nesodden

_______________________________________________________

  


 

Se eldre saker

Gå til arkiv 2007-2008